h

Algemene beschouwingen

5 oktober 1995

Algemene beschouwingen

Lees hieronder de tekst van de algemene beschouwingen die Fractievoorzitter fenna Vergeer uitsprak tijdens het debat.

Voorzitter, de beleidsbegroting 1996 is sluitend, maar hij sluit niet de maatschappelijke kloof in onze provincie.

armoede/rijkdom
Er heerst armoede in onze provincie. Ontvangers van huursubsidie betalen 25% van hun inkomen aan woonlasten, de laagste inkomens zelfs 40%.

Er is ook grote rijkdom. De laatste jaren zijn de meest verdienende Nederlanders er fors op vooruit ge­gaan.

slagvaardigheid
Financiële en ruimtelijke kansen wil dit College vooral creëren voor de werking van de vrije markt. De slagvaardigheid waar het College-programma over spreekt is een slag voor de gesubsi­dieerde instel­lin­gen. De overheid zelf moet de broekriem aanhalen.

Voorzitter, maar er zijn nog een paar broeken vergeten. Daarom vraagt de SP vandaag in een Motie om 20% te bezuinigen op de vergoedingen en tegemoetkomingen van leden van GS en PS.

Dat lijkt me op zijn plaats, want terwijl het personeel van deze p.rovincie worstelt met een bezuinigingstaak van 11 miljoen, heeft dit College met instemming van alle partijen, behalve GroenLinks/deGroenen en SP haar fiat gegeven voor de bouw van een nieuw provinciehuis met budget oplopend van 16,3 in 1995 tot 29 mln in 2005.

En dat voor een provincie die in ontbinding verkeert. Het kenmer­kende van een praalgraf is, dat tijdgenoten er krom voor hebben moeten liggen en dat volgende generaties het als een toeristische attractie bezoeken. Misschien kan het College een deel van de post huisvesting herschikken als beleids­impuls toerisme.

sollicitatieplicht
Het viel me op, dat in het ambtenarenreglement een solli­citatieplicht voor wachtgelders is opgenomen, maar dat die in de uitkeringsverordening voor GS en PS ontbreekt. Kan het College dit schoonheidsfoutje herstellen?

IPO
Voorzitter, De politiek inhoudelijke diepgang van de IPO jaar­confe­rentie was omgekeerd evenredig aan de kosten. 250.000 gulden was uitgetrokken om de genodigden een avondje uit te bezorgen en overdag interactief de public relations nog eens op te poetsen. Bijv. de public relati­ons met de sponsors uit het bedrijfsleven. Wat vindt het College van deze financiële belangenverstrengeling tussen overheid en bedrijfsleven?

openbaarheid
Voorzitter, Als het in dit huis gaat om de vraag hoe de provincie bestuurd moet worden, dan gaan hier de deuren dicht voor de burgers.

Mij bleek dat, de kwestie van openbaarheid of beslotenheid niet getoetst hoeft te worden aan criteria, maar uitslui­tend afhankelijk is van de mening van de meerderheid van de gelegenheidsvergadering. Daarmee wordt de openbaarheid afhankelijk van het been waarmee het College uit bed gestapt is. Dat kan niet de bedoeling zijn van de Wet openbaarheid van bestuur. De SP zal in de cie PFBA voor­stellen doen voor criteria voor openbaarheid en beslo­tenheid van vergadering.

milieu
Gedeputeerde Staten staan een beleid van zelfsturing en verin­nerlijking voor. Maar op deze wijze dicht je geen gaten in de ozon­laag. Een onlangs verschenen proefschrift toont aan dat bedrijven zich slecht aan milieuconvenanten houden. Waarom zouden ze ook? Voor het calculerende be­drijfsleven zijn andere prikkels nodig, zoals een bindend saneringsplan en doorbereke­ning van milieukosten bij de producent i.p.v. de consu­ment. 

Legeskosten voor vergunningen dienen kostendekkend gemaakt te worden. Op het handhavingsbeleid mag niet bezuinigd worden.

waterhuishouding
Door de voortdurende praktijk van peilverlaging worden vele veengebieden voorgoed bedreigd. Het passief volgen van het peilenbe­leid alleen is volstrekt onvoldoende.

bestrijdingsmiddelen
Er moet meer financiële ruimte komen om biologische expe­rimen­ten zonder bestrijdingsmiddelen moge­lijk te maken. De SP-fractie is van mening dat het de hoogte van milieusti­mule­ringsfonds op zijn minst gehandhaafd moet worden.

afval
GS constateren dat er in de provincie voldoende stort-, ver­brandings- en composteringscapaciteit is. Het IPO vindt dat het stortverbod vervroegd kan worden inge­voerd. Maar waarom worden dan plannen zoals Licke­baert doorge­zet, waarom wordt de stort 'Oudendam' bij de Woerdense Verlaat heropend en wil men de Coupé­polder heropenen?

De plannen voor verdere verzelfstandiging van de PROAV wijzen wij af. Het is belangrijk, dat de p zoveel mogelijk de sturing van de afvalstromen in eigen hand houdt.

Franse kernproeven
Een andere thema is de hervatte kernproeven door de Franse Regering in de Grote Oceaan. Die ligt wel ver weg, maar Frankrijk is maar een land verderop. Veel mensen en in­stanties in de provincie ZH hebben hun pro­test al kenbaar gemaakt. De provin­cie zelf kan dit vandaag ook doen. Wij bieden u de gelegenheid een motie te onder­steu­nen waarin de staten zich uit­spreken voor een onmiddellijk verbod op de Franse kernproeven.

cultuur
De extra gelden voor monumentenzorg hebben onze instem­ming. Dat dit ten koste gaat van de financie­ring van kunstuitingen is een slechte kunstgreep. De regiotelevisie willen wij een reële kans geven.

Sociale Zaken
Bij tal van gemeenten blijven WVG-gelden liggen zonder geoor­merkt te worden. De provincie zou via het Provinciaal Samenwer­kingsorgaan Gehandicaptenbe­leid ZH een controle­taak kunnen hebben. Hierover dienen wij een motie in.

De werkgelegenheid in sociale werkplaatsen geeft een verschui­ving te zien ten nadele van de zwaarst gehan­di­capten. Een stichting als Vrijbaan zou daarom ruim baan moeten krijgen.

Bezuinigen op het bibliotheekwezen bedreigen het functio­neren van de kleine kernen. Juist de provincie zou zich als voorpost moeten opwerpen om de kleine kernen leefbaar te houden.

Zorg
Een herziening in de ouderen- en verpleegzorg kan onze instem­ming hebben als:

a) er voldoende gelden voor beschikbaar gesteld worden

b) de rol van de zorgverzekeraars ondergeschikt gemaakt wordt aan de plannende taak van de provincie.

De norm van 15 minuten aanrijtijd maximaal voor ambulances in het Bot­lek/Maas­vlaktegebied moet gehaald wor­den.

ziekenhuizen

 

Nu de regering meer geld beschikbaar heeft gesteld voor de zorgsector (capaciteitsuitbreiding 116 mil­joen) moet de pro­vincie vaart zetten achter nieuwe regionale ziekenhuis­voorzie­ningen. Wanneer komt het college met concrete plannen?

ruimtelijke ordening
Voorzitter, ik kom aan het belangrijke provinciale beleidsterrein van de Ruimtelijke Ordening. Dit College ziet zichzelf hier als een groot regisseur van de pikorde. Voor de mindere kippen moeten in grote dichtheden legbatterijen gebouwd worden, de sierkippen scharrelen in de parkstadwijken En de hanen zetten hun territorium af op de moderne landgoederen.

ROM
Ook de pikorde bij het ROM-Rijnmond verloopt volgens het princi­pe: het recht van de sterkste. De commissie Brouwer pro­beert in deze liberale natuurwet nog zoveel mogelijk natuur te redden. De SP wenst de commissie alle sterkte, maar raadt haar eigenlijk aan over te stappen op het REM-Rijn­mond-con­cept.

werkgelegenheid
Een lange termijn visie op de bevorde­ring van de werkge­legenheid wuift het College als bureaucratische ballast van de hand. De discussie over het fonds bedrijfsterreinen bracht het College tot de 19de eeuwse conclusie: wat goed is voor het bedrijfsleven, is ook goed voor de werkgelegen­heid.

Voorzitter, de cijfers laten zien, dat dat niet zo is. Het be­drijfsresultaat van de 100 grootste bedrijven in R'dam steeg vorig jaar met 57,4%, terwijl de werkgelegenheid daalde met 3,8%.

verkeer en vervoer
Voorzitter, Het College wil een herkenbaar beleid met duide­lijke keuzen.

Met het V+Vbeleid maakt het College die duidelijke keuze: het kiest voor de groei van het autopark in Zuid-Holland. Het doet dit door aan te dringen op de aanleg van de A4 Zuid, de RW 11-west, snel­wegverbindingsstukken en enkele tunnels.

De groei van de automobiliteit is voor de provincie een bron van grote inkomsten. Plaats dit naast een citaat uit het Mob.plan ZH2, waar staat: de groei van de automobiliteit is voor de provincie ZH een bron van grote zorg en je begrijpt waarom het College zichzelf naast duidelijk, ook flex­ibel noemt. Zo flexibel, dat dit College overkomt als de Romein­se god met de 2 gezich­ten.

Voorzitter, Zo heeft ook de beleidsbegroting '96 2 gezichten, die zich spiegelen in de maatschappelijke tweedeling van onze provincie.

De SP heeft een andere kijk op de samenleving en zal daarom de beleidsvisie van het College niet steunen.

U bent hier