h

Gemeentelijke herindelingen geen oplossing

9 februari 1996

Gemeentelijke herindelingen geen oplossing

Bij de bespreking van de Startnotitie gemeentelijke herindelingen van het provinciebestuur liet de SP weten weinig in gemeentelijke herindelingen te zien.
Aan de hand van de doelen die via herindeling bereikt zouden kunnen worden liet fractievoorzitter Fenna Vergeer zien dat herindeling juist niet het goede middel is.

Het provinciebestuur doet de aanname dat herindelingen een goedkoper bestuursapparaat opleveren. Het adviesbureau ODRP kwam onlangs in het blad Binnenlands Bestuur tot de conclusie dat bij herindelingen de structurele stijging van de personeelskosten hoger is dan de daling van de bestuurskosten en de uitbestedingsuitgaven. Dit pleit dus tegen herindeling.

Een ander probleem dat via herindeling aangepakt moet worden is de grote-stadsproblematiek.
De SP vraagt zich sterk af hoe de aanpak van drugsverslaving, daklozen en criminaliteit door annexatie van randgemeenten kan verbeteren.

Voor de aanpak van het ruimtegebrek van de grote steden is al een oplossing, want daar hebben we een middenbestuur als de Provincie voor. Dit vraagt namelijk een regionale aanpak en zou niet door de Provincie op de gemeenten afgeschoven moete worden.

Als laatste bezwaar ziet de SP dat door bestuurlijke schaalvergroting extra bureaucratie opleveren en zal bijdragen aan de roep tot deelraden, omdat het bestuur dan weer te ver afstaat van de burgers.

De SP wil daarom dat de Provincie de taken van de bovenlokale samenwerkingsverbanden gaat vervullen of via gemeentelijke bestuursovereenkomsten worden uitgevoerd. Dan zijn herindelingen niet nodig.

U bent hier