h

SP tegen motorbootvaart op Bernisse

27 februari 1998

SP tegen motorbootvaart op Bernisse

SP-statenlid Fenna Vergeer heeft het provinciebestuur om opheldering gevraagd over de plannen voor het bouwen van een schutsluis in de Bernisse.
Door de aanleg van deze sluis zal er meer gemotoriseerd vaarverkeer de bernisse kunnen bereiken met extra verstoringen voor de omgeving tot gevolg.
De SP vraagt de gedeputeerde om de wens van de gemeente (die tegen is) te volgen en om dus af te zien van de bouw van de sluis.

De SP heeft daarom de volgende vragen:

Toelichting:

De provincie Zuid-Holland wil dat de gemeente Bernisse alsnog motorboot­vaart op de Bernisse toelaat. De gemeente vindt dat ongewenst.

De gemeente Bernisse en het recreatieschap Voorne-Putten-Rozen­burg zijn in 1994 overeengekomen, dat de Bernisse haar rustige karakter zou behouden en dat motorvaart niet mogelijk gemaakt zou worden. Het recreatieschap is hier schoorvoetend mee akkoord gegaan in ruil voor de toestemming van de gemeente voor de bouw van recreatiebungalows.

De provincie Zuid-Holland dreigt deze afspraak nu te doorkruisen. De provincie wil een sluis tussen Bernisse en Spui. Daarmee wordt motorbootvaart op de Bernisse moge­lijk. De sluis past in het voornemen van de provincie om de Voornse Zoom aantrekkelij­ker te maken voor ondernemers en koopkrachtige burgers. Deze trekken nu weg uit de Rijnmond, omdat het woonklimaat wordt aange­tast door industrie- en ver­keers­overlast. Daarom worden in de Voornse Zoom mogelijkheden gecreëerd voor 75 ha groene bedrijf­sterrei­nen met bijbeho­rende landgoederen voor de managers.

De SP vraagt ook of het recreatie-bungalowpark wel in het bestemmingsplan past en hoe permanente bewoning voorkomen kan worden terwijl het wonen in deze aantrekkelijke landelijke omgeving zeer gewild is. De partij wil graag weten, of de bungalows voorzien zullen worden van haventjes. Zo ja, dan vraagt de partij zich af, of er verband bestaat tussen de vraag om een schutsluis en de komst van het bungalowpark.

De SP ziet in de bouw van een schutsluis het opofferen van natuurwaarden terwille van commerciële belangen en vraagt de provincie Zuid-Holland af te zien van de sluis.

Op grond van artikel 52 van het Reglement van Orde van de vergadering van Provinciale Staten wil ik u de volgende vragen stellen:

Inleiding

Bij bewoners en bestuur van de gemeente Bernisse is bezorgdheid ontstaan over de mogelijke bouw van een schutsluis tussen Bernisse en Spui. Waar zich nu nog slechts een watersluis bevindt, zou een schutsluis een voor scheepvaart open verbinding met het Spui tot stand bren­gen. De gemeente Bernisse en het recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg zijn voor­stander van rustige recreatie in het gebied. Motorbootvaart wordt daarom afgewezen. Het College heeft echter bij de algemene beschouwingen te kennen gegeven wel voor een schutsluis te voelen.

De gemeente Bernisse en het recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg hebben in 1994 overeenstemming bereikt over het volgende:

- geen motorbootvaart op de Bernisse

- de ontwikkeling van plannen voor verblijfsrecreatie in de polder Stompaard bij Zuidland.

Tijdens de algemene beschouwingen van november 1997 stelde de VVD voor een sluis tussen Bernisse en Spui in het Groenprogramma op te nemen ten behoeve van de recreatievaart. Gedeputeerde Brouwer zegde toe dit met het recrea­tieschap te zullen bespreken.

1. Is het College op de hoogte van bovengenoemde overeenstem­ming tussen de gemeente Bernisse en het recreatieschap?

2. Heeft het College al stappen ondernomen naar aanleiding van de toezegging van gedeputeerde Brouwer tij­dens de algemene beschouwingen om een schutsluis in de Bernisse op de agenda te zetten?

3. Zo nee, is het College voornemens stappen te zetten?

Zo ja, welke en wanneer?

4. Is het College het met mij eens dat een eventuele bemoeienis van de provincie Zuid-Holland ten gunste van een schut­sluis in strijd is met de wens van gemeente en recreatie­schap?

5. Vindt u, dat eventuele verblijfsrecreatie in het Bernissegebied het karakter van rustige recreatie moet hebben en daarom onverenigbaar is met motorbootvaart?

6. Bij Zuidland is de bouw van mogelijk 180-200 recreatiebungalows gepland. Is dit in overeenstemming met het bestemmingsplan?

7. De gemeente Bernisse mag slechts zeer beperkt bouwen. Hoe kunt u voorkomen, dat de bungalows permanent bewoond worden en er dus feitelijk bovenop het toegestane contingent extra woningen in het landelijke gebied komen?

8. Vindt u, dat aan de bouw van recreatiebungalows de voorwaarde verbonden moet worden, dat motorboten daar niet mogen aanleggen?

9. In het plan Voornse Zoom moeten 75 ha groene bedrijfsterreinen en landgoederen ontwikkeld worden. Uw motivatie voor deze aantasting van het land­schap door bebouwing is, dat u het economisch vestigings­klimaat in de provincie Zuid-Holland wil versterken.

Bent u bang, dat het niet kunnen varen met motorboten eventuele vestigers en verblijfsrecreanten zal afschrikken, waardoor de commerciële waarde van het gebied daalt?

10. Bent u het met mij eens, dat motorbootvaart op de Bernisse de landschappelijke, de natuurwaarde en de geluidsbeleving zal verstoren?

11. Waarom acht u het ondanks de bezwaren van gemeente en recrea­tieschap toch verantwoord om een sluis te realiseren?

F. Vergeer-Mudde

U bent hier