h

Ceteco-afrekening: wat kosten de wachtgelden?

9 maart 2000

Ceteco-afrekening: wat kosten de wachtgelden?

Ceteco-afrekening: wat kosten de wachtgelden? Ook ex-gedeputeerde Brouwer heeft wachtgeldaanspraak. De SP-fractie in de Provincie Zuid-Holland wil opheldering over de kosten van de bestuurlijke reorganisatie en de wachtgelden van ex-gedeputeerden en ex-ambtenaren ten gevolge van de Ceteco-affaire.

Bij de verliezen op de leningen (Ceteco 26,7 miljoen en andere leningen 21,15 miljoen in de jaarrekening 1999), de onderzoekskosten (3,1 miljoen voor cie. Van Dijk, accountants) moeten ook de kosten van bestuurlijke reorganisatie (fl. 615.000,- + 10 mensjaren) en de kosten van het wachtgeld van de afgetreden, c.q. ontslagen gedeputeerden en treasury-ambtenaren opgeteld worden.
De SP wil, dat deze posten apart vermeld worden in de jaarrekening 1999, de begroting 2000 en de meerjarenraming.

Opmerkelijk is het recht op wachtgeld voor ex-gedeputeerde van financiën Hr. G. Brouwer, de initiator van het geheime bankieren. Hr. Brouwer nam in februari 1999 ontslag als gedeputeerde omdat hij een betere baan bij KPMG kon krijgen. Nu hij eind vorig jaar bij KPMG ontslagen is, heeft hij recht op wachtgeld van de Provincie Zuid-Holland. Formeel zit het zo: de wachtgeldregeling is aangevraagd bij het uittreden uit het college en loopt nog enkele jaren, afhankelijk van het aantal dienstjaren. Hij bedraagt in het eerste jaar 80%, dan mag er 20% bijverdiend worden, hogere bijverdiensten worden gekort. In het tweede jaar bedraagt het wachtgeld 70 %, dan mag er 30% ongekort bijverdiend worden. Zolang het KPMG-salaris of een eventuele ontslagregeling dus meer dan het oorspronkelijke gedeputeerden-salaris bedraagt , is de uitkering feitelijk 0. Is de ontslagregeling lager, dan gaat het wachtgeld in.

De SP vraagt het college, of Hr. Brouwer nu feitelijk wachtgeld ontvangt en waarom een politiek bestuurder die tussentijds aftreedt om carriére-redenen, recht heeft op gemeenschapsgeld. "Hier is immers geen sprake van een politieke aanleiding, waardoor de bestuurder de financiële bescherming behoeft, met het oog waarop de royale wachtgeldregeling in het leven is geroepen", aldus fractievoorzitter Fenna Vergeer.

Ontslagregeling hoofd treasury en bestuurlijke reorganisatie
Naar aanleiding van het recente ontslag van de hoogste treasury-ambtenaar, Hr. Bloemendaal, wil de SP weten of er financiële afspraken volgens het ambtenaren reglement zijn gemaakt en een "gouden handdruk" uitsluiten. Ook de kosten van de bestuurlijke reorganisatie moeten aan de Ceteco-affaire toegerekend worden. Deze bedragen fl. 615.000,- + 10 mensjaren, dat is afhankelijk van salarisschaal mogelijk fl.1 miljoen. Openbaarheid treasury-kosten.

De vergadering over de hoogte van de treasury-kosten in de jaarrekening 1999 is op verzoek van de SP alsnog openbaar gemaakt en vindt plaats op woensdag, 15 maart, om 14 uur in het provinciehuis, commissie PFBZ.

U bent hier