h

Financiering Schanspolder dubieus door open eindvoorstellen

21 oktober 2000

Financiering Schanspolder dubieus door open eindvoorstellen

Toegang alleen voor rijken.

De voordracht ’Schanspolder’, die in de provinciale statenvergadering van 18 oktober ’00 met alleen de stem van de SP tegen is aangenomen, gaat over de aankoop van een stukje oever. Deze zogenaamde zelling aan de Hollandse IJssel bij Ouderkerk is 7,5 ha groot. Al eerder had de SP-fractie op dit voorstel stelling genomen in de commissies Oost, Groen Water en Milieu (GWM) en Personeel Financiën en Bestuurlijke Zaken (PFBZ).

Het probleem wat zich bij deze aankoop voordoet is dat gemeente en provincie met de oude bestemming ’bedrijfsgrond’ zit opgezadeld. De komende bestemming ’natuur en recreatie’ staat er volgens de SP haaks op.
Dit lijkt een goed doel te dienen nl. uitbreiding van natuur en recreatie.Ons bezwaar zit hem in de nieuwe wijze van financieren. Hoewel in de voordracht geen duidelijke uitspraak gedaan is kwam in de commissie Oost naar voren dat verkoop van dure grond aan particulieren voor luxe woningbouw de oplossing is om tekorten te dekken. Deze kostbare aankoop zou medegefinancierd moeten worden door het Fonds Hollandse IJssel. Angstvallig hebben Gedeputeerde Staten (GS) dit financiële deel van de oplossing buiten de officiële voordracht gehouden.

Gedeputeerde Ruyven kon niet toezeggen dat mensen met een minimum of modaal inkomen er ook kunnen wonen. Evenmin wilde zij niet uitsluiten dat bij dit Schanspolderproject dure grond voor landgoederen zou worden vrijgemaakt. Overigens kosten die meegefinancierd worden uit de wet bodembescherming zijn ook kosten voor de gemeenschap. De bodemsanering van 40 miljoen wordt door de burgers opgebracht. De minimaal 54 miljoen voor 7,5 ha (= 75.000 m2) is f 720 per m2. Het blijft heel veel geld. De historische vervuilers gaan nagenoeg vrijuit.

Derde bezwaar is het voorstel om een voorschot te nemen op de EZH-gelden. De SP-fractie vindt dit voorbarig. Dit hoort vooraf te gaan aan een algemene discussie bij de algemene beschouwingen in de statenvergadering van 8 november. Het grabbelton denken slaat ook bij dit project toe.

U bent hier