h

Merwedehaven: sluiten in 2003 is financiëel mogelijk

15 november 2000

Merwedehaven: sluiten in 2003 is financiëel mogelijk

Pronk ontving totaal 1158 mln. aan stortheffingen.
Woensdag 15 november spreekt de commissie milieu van de provincie Zuid-Holland over de nieuwe milieuvergunning voor de afvalstort Derde Merwedehaven (AVM). De SP vindt dat het gezondheidsrisico voor de omwonenden voorop moet staan. Daarom vraagt SP-statenlid, Gerard Harmes, aan het college, om de AVM versneld vol te storten, zodat hij in 2003 dicht kan.

In overleg met minister Pronk zou er een vergroot afvalaanbod naar de AVM kunnen gaan. De verplaatsing van Crayestein West kan aan het volstorten bijdragen, mits volgens het asbestbesluit en zonder vergroting van de capaciteit van de stort. Minister Pronk zou de heffingsgelden die het Rijk per gestorte ton ontvangen heeft beschikbaar moeten stellen voor het dichten van een eventueel nog overblijvend financieel gat.

Oorspronkelijk zou de stort in 2003 vol zijn. Maar door het succesvolle afvalpreventiebeleid zou dat punt nu pas ca. 2017 bereikt worden. De SP vindt het onaanvaardbaar dat de omwonenden nog tot 2017 last van de stort houden. Het RIVM-rapport heeft aangetoond, dat stank gezondheidsklachten kan veroorzaken.

De SP heeft er geen vertrouwen in, dat de stank in de toekomst zal verdwijnen. De maatregelen zijn tot nu toe onvoldoende gebleken. De provincie schrijft zelf dat het aantal klachten nog steeds niet is teruggebracht tot het niveau van voor het uitvallen van de stortgasonttrekkingsinstallatie.De stort moet volgestort worden, wil er voldoende geld zijn voor de eindafdichting en de recreatieve inrichting. De provincie is hiervoor verantwoordelijk. Het volstorten is vertraagd, omdat de hoge rijksheffing op elke gestorte ton maakt dat het goedkoper is om afval te verbranden of te hergebruiken. Het college zou daarom met de regio en minister Pronk moeten overleggen hoe er een grotere stroom afval richting AVM kan gaan. Het storten van organisch afval, dat de stank veroorzaakt, moet volgens de onlangs aangescherpte vergunning verboden blijven. Crayestein West zou na geslaagde proefafgravingen, op basis van het nieuw asbestbesluit, onder de strengst mogelijke veiligheidsvoorschriften (maanpakken, nathouden, onderdruk, etc. ) kunnen bijdragen aan het vullen van de stort. Maar dan moet de door Proav oorspronkelijk gevraagde capaciteitsuitbreiding achterwege blijven. Proav wil niet, dat het afval van Crayestein West ruimte in de huidige stort in beslag neemt, omdat er lage storttarieven zijn afgesproken met de Gevudo.

Gedeputeerde Staten moeten in overleg met de bij de Gevudo aangesloten gemeenten en met inzet van een eigen provinciale bijdrage de tarieven compenseren.Mocht het niet lukken om de stort voor 2003 geheel vol te krijgen, dan zou minister Pronk het financiële gat moeten vullen uit de door hem geïnde heffingen.

In totaal ontving Pronk sinds 1996 t/m prognose eind 2000 F 1158,- mln aan WBM heffing (Wet belasting op milieugrondslag) voor afvalstoffen. Aangezien deze heffingen mede hebben bijgedragen aan uitstel van de sluitingsdatum van 2003 naar 2017, is het redelijk als een deel van dat geld de omwonenden van de stort toch in 2003 van de hinder kan verlossen.

U bent hier