h

Honderd vragen over Heineken

30 december 2000

Honderd vragen over Heineken

Heineken wil capaciteit brouwerij verdubbelen
SP eist opheldering over risico’s, rampenplan en overlast.

De SP-fractie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft schriftelijke vragen gesteld over de geplande uitbreiding van Heineken in Zoeterwoude. Na signalen uit de omgeving en na enig onderzoek zijn er zorgen over onder andere de opslag van ammoniak op het fabrieksterrein. De Socialistische Partij probeert nu met een serie van meer dan honderd schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten meer duidelijkheid te krijgen.

De Universiteit van Twente stelt in haar rapport over de ramp in Enschede dat de mensen aan een nog grotere ramp zijn ontsnapt, in verband het uitblijven van een kettingreactie met de Grolsch-brouwerij in de nabijheid van de plaats van de vuurwerkramp.
De dienst Arbo & Milieu van de Faculteit Chemische Technologie van de Universiteit Twente heeft onderzoek gedaan naar de potentiële gevaren van ammoniakopslag bij Grolsch tijdens de vuurwerkramp in Enschede. Hieruit blijkt dat de kans klein is dat in een normale situatie een grote hoeveelheid ammoniak vrijkomt in de woonomgeving. Tijdens de ramp is er echter wel een groter gevaar voor de omgeving geweest. Ook op het terrein van de bierbrouwerij Heineken in Zoeterwoude worden grote hoeveelheden ammoniak opgeslagen.

De fabriek van Heineken in Zoeterwoude is de grootste brouwerij in Europa. In de directe nabijheid van de brouwerij is een spoorlijn, de snelweg N11 en zijn ook industriegebieden met een Galvaniseerfabriek, een betoncentrale en binnenkort ook een vuiloverslag. Terwijl de brouwerij ook vlak tegen woonwijken, een stiltegebied en een vogelbeschermingsgebied ligt.
In het Masterplan van Heineken wordt nu uitgegaan van een enorme uitbreiding van de capaciteit. De huidige bedrijvigheid van Heineken vormt nu al een bedreiging voor de omgeving. Er is regelmatig sprake van geluidsoverlast terwijl er woonwijken vlakbij zijn en er ook een stiltegebied is waar vogels moeten kunnen broeden. Daarnaast is er sprake van enorme stankoverlast in woonwijken in de omgeving van Heineken.

In het milieujaarverslag van Heineken wordt in de paragraaf ’uitstoot in de lucht’ gesproken over 2 koelsystemen en een koelinstallatie die niet lekdicht is. Hierdoor ontsnapt 13 procent ammoniak aan de lucht. Omwonenden hebben hoofdpijnklachten en last van prikkende ogen. De SP-fractie wil van het college van GS in Zuid-Holland onder meer weten of er onderzoek is gedaan naar de relatie tussen deze gezondheidsklachten en de opslag van grote hoeveelheden ammoniak bij Heineken.

De leden van provinciale staten zijn nog niet door het college van GS geïnformeerd over een nieuwe milieuvergunning voor Heineken. Toch staat er in het Masterplan van de multinational dat Heineken zich richt op een enorme uitbreiding: capaciteitsverdubbeling van de brouwerij in Zoeterwoude. Heineken vermeldt erbij dat dit nog aangevraagd en vergund moet worden, maar gezien de manier van werken van het bedrijf schijnt Heineken zich hier niet veel zorgen om te maken.

Er is veel onduidelijkheid voor omwonenden. Degenen die bezwaar hebben gemaakt tegen het niet verrichten van een MER-procedure hebben tegenstrijdige informatie ontvangen over de bezwaarprocedure.

De multinational Heineken bevindt zich in een behoorlijke machtspositie. De Socialistische Partij wil voorkomen dat er een situatie ontstaat van ’Wie betaalt bepaalt’. Heineken geeft jaarlijks een donatie aan de gemeente Zoeterwoude en veel inwoners van deze gemeente zijn werknemer bij Heineken.
Naar mening van de SP zou de overheid de regels moeten opstellen waar bedrijven zich aan moeten houden in plaats van andersom.

U bent hier