h

Leidse werkgelegenheid: Oegstgeest en vliegveld Valkenburg kunnen uitkomst bieden

30 september 2001

Leidse werkgelegenheid: Oegstgeest en vliegveld Valkenburg kunnen uitkomst bieden

Door het wegvallen van de Oostvlietpolder als bedrijventerrein na de uitspraak van de Raad van State moet Leiden inzetten op beschikbare terreinen in Oegstgeest en op vliegveld Valkenburg.

Volgens verkenningen van de Provincie Zuid-Holland kan vliegveld Valkenburg naast 8250 woningen ook 50 ha bedrijventerrein opleveren. Oegstgeest beschikt over het vrijgekomen MEOB-terrein (15 ha) en Rijnfront Noord; samen met Rijnfront Zuid, dat van Leiden is, goed voor 40 ha. Zowel het MEOB-terrein als Rijnfront staan in het streekplan als bedrijvenlocatie aangegeven. Daarnaast is er in de Leidse regio nog plaats in Alkemade, Veenderveld. Daar is 14 ha, maar er zijn ook claims uit het oostelijk deel van Zuid-Holland. Ten slotte is er voor de Leidse regio 15 ha op Groenendijk naast Heineken. De ontsluiting is daar echter de bottleneck. De Rijndijk moet autoluw blijven. SP-gemeenteraadslid, Paul Day, raadt B & W van Leiden daarom aan om bij Oegstgeest het regionale belang van het MEOB-terrein en het Rijnfront te gaan bepleiten. Oegstgeest zou dan het lokale financiële belang van luxe woningbouw op deze locaties opzij moeten zetten.

Ook de provincie zou het boven-lokale gebruik van deze terreinen kunnen bevorderen door vast te houden aan de streekplanbestemming "bedrijven". Daarnaast kan de provincie letten op een zuiniger gebruik van de schaarse grond door te stimuleren dat er in de hoogte en ondergronds gebouwd wordt. SP-statenlid, Fenna Vergeer, heeft dit aan de Provincie Zuid-Holland gevraagd. De SP is van mening, dat Leiden weliswaar moet onderzoeken of langs juridische weg de 40 ha bedrijventerrein in de Oostvlietpolder alsnog gerealiseerd kunnen worden, maar dat de kans op slagen twijfelachtig is. Het gaat immers niet alleen om een administratieve fout bij het ministerie, maar ook om tekortkomingen in het Leidse bestemmingsplan ten aanzien van de milieubelangen. Inzetten op het ontwikkelen van regionale bedrijventerreinen op het grondgebied van de buurgemeenten is hoe dan ook noodzakelijk. Op termijn kan dit zelfs werkgelegenheidswinst en milieuwinst opleveren, doordat de lokale terreinen in het regionaal belang en zo intensief mogelijk worden ingericht. Bron: bedrijventerreinen in Zuid-Holland, uitgave Provincie Zuid-HollandVerkenningen Vijfde Nota, Provincie Zuid-Holland

Vragen aan de Provincie Zuid-Holland
Ziet u voor uzelf een rol weggelegd om Leiden te helpen het bedrijventerrein in de Oostvlietpolder alsnog te realiseren? Welke rol? In de Vijno-verkenningen ziet u mogelijkheden voor 50 ha bedrijventerrein op vliegveld Valkenburg. Heeft het wegvallen van de Oostvlietpolder gevolgen voor uw invullingwensen t.a.v. Valkenburg? Welke? In het streekplan staan Rijnfront (Oegstgeest-Noord en Leiden-Zuid) en het vrijgekomen MEOB-terrein te boek als bedrijventerrein. Samen 55 ha. Welke lokale plannen heeft Oegstgeest met het MEOB-terrein en Rijnfront Noord? In hoeverre zijn deze plannen strijdig met het regionale belang?Bent u bereid het regionale werkgelegenheidsbelang voorop te stellen bij de planologische toetsing van plannen voor de terreinen? Is de ruimtenood voor bedrijventerreinen in de Leidse regio voor u aanleiding om extra in te zetten op intensivering van het ruimtegebruik? (Hoger bouwen, meervoudig grondgebruik). Speelt u hierin alleen een adviserende rol of heeft u ook instrumenten om intensivering te bevorderen? Welke? Sommige gemeenten vragen hogere grondprijzen bij meervoudig grondgebruik omdat het bedrijfsrendement per m2 perceeloppervlak daardoor hoger is.De SP is er voorstander van om bedrijven die door meervoudig grondgebruik zuiniger omgaan met de oppervlakte omgaan niet te "straffen" met een hogere vraagprijs per m2. Eveneens zou de gecreëerde werkgelegenheid per m2 beloond kunnen worden met een aangepaste grondprijs. Wat is uw mening over het via de grondprijs bevorderen van
a) van een intensiever grondgebruik
b) de werkgelegenheid per ha? Ziet u andere instrumenten?

U bent hier