h

Verkoop bos Kranenhout openbaar of onderhands?

24 december 2001

Verkoop bos Kranenhout openbaar of onderhands?

De SP in de Provinciale Staten van Zuid-Holland twijfelt of de verkoop van het Kranenhoutse bos er wel eerlijk aan toe is gegaan. De koper van het bos heeft instemming van het ministerie van LNV gekregen omdat hij een plan van aanpak indiende dat in opdracht van LNV zelf was gemaakt en deels betaald. Konden andere aspirant-kopers ook over dit plan beschikken?

Het plan voldoet volgens Staatsbosbeheer niet aan een aantal criteria. Het heeft geen historische, ecologische en landschappelijke samenhang met het aangrenzende gebied van koper. Het onderdeel van het plan om het te begrazen door grote grazers is slecht voor het jonge bos. Volgens de Kamer van Koophandel is dit bovendien onveilig voor de recreanten.
Het landgoed is nog niet opgenomen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), ook een voorwaarde van LNV.

De SP wil van Gedeputeerde Staten weten, of van het begin af aan met 1 aspirant-koper in zee is gegaan of dat andere gegadigden een zelfde kans gehad hebben. Ook wil de partij weten, hoeveel aspirant-kopers voor het bos hebben geboden en hoeveel subsidies de koper krijgt.

 

Vragen aan Gedeputeerde Staten

Enkele data:

(1995 tot) 26 maart 1997
Plan van aanpak Stuyvesante, waarin het bos Kranenhout (dan nog eigendom van staatsbosbeheer) al is opgenomen

16 augustus 1996
Reactie GS op het plan van aanpak aan de SBNL

25 augustus 1997
Brief GS aan minister LNV over opname Stuyvesante in EHS

18 april 1998 Ondertekening overeenkomst door minister LNV en eigenaar van boerderij Stuyvesante (latere koper van bos Kranenhout) over het natuurvriendelijker beheer van gronden rondom boerderij Stuyvesante

1 oktober 1998 (Ruilverkavelings)bos Kranenhout te koop aangeboden door staatsbosbeheer

1 februari 1999 Bos Kranenhout verkocht aan eigenaar boerderij Stuyvesante

Is het juist dat het plan van aanpak Stuyvesante is gemaakt door de Stichting Behoud Natuur en Landschap (SBNL) in opdracht van en deels betaald door het ministerie van LNV?

Is het juist dat de particuliere koper bij zijn bod dit SBNL-plan bij het ministerie van LNV heeft ingediend?

Hoeveel andere bieders waren er?

Hoeveel verschilden de andere biedingen van die van huidige koper?

Konden andere bieders ook over een door LNV goedgekeurd en deels betaald plan van aanpak beschikken?
Zo niet, waarom beschikte de huidige koper wel over dat plan?
Zo ja, waarom kwam de huidige koper het meest in aanmerking?

Koper heeft F1,85 per m2 betaald voor het bos Kranenhout. De directeur van SBLN zegt in het Financieel Dagblad van 14 oktober 2000, dat de waarde van agrarische grond naar schatting zal teruglopen van F70.000,- per ha naar F20.000,- per ha bij omzetting in grond voor natuurdoeleinden. Dat is F2,- per m2. Bos Kranenhout is 23 ha. Koper heeft dus 23x10.000x0,15 = F23.000 minder betaald dan de geschatte natuurwaarde. Daarnaast wil koper er runderen op laten grazen en de grond dus ook voor economische doeleinden gebruiken. Er is hier dan ook mede sprake van agrarisch gebruik, waardoor naar mijn mening de prijs hoger had moeten liggen.

Heeft koper de grond onder de marktwaarde gekocht? Waarom?

Huidige koper van bos Kranenhout (eigenaar van boerderij Stuyvesante) tekent met de minister van LNV van Aartsen op 18-4-1998 in het stadhuis van Westvoorne een overeenkomst over realisatie en beheer van natuurdoeltypen binnen de EHS. Van ca. 10 ha landbouwgrond van Stuyvesante wordt een bloemrijke akker gemaakt en de waardevermindering wordt betaald door LNV.

Mw. M.C. Groenenwegen-Weerman (wethouder Westvoorne) zegt in haar speech op 18-4-1998: "pas halverwege 1997 kwam de gemeente in beeld en naar wij hebben begrepen waren LNV en de betrokken particulier al bijna 2 jaar met elkaar in gesprek".

Op welk moment is de Provincie Zuid-Holland bekend geworden met het plan van aanpak?

Heeft GS op 16-8-1996 een reactie op het plan van aanpak aan de SBNL gestuurd?

Had de Provincie Zuid-Holland op het moment dat ze partner werd bij het landgoedproject de mogelijkheid om de inhoud van het plan ter discussie te stellen?
Wat waren uw bevindingen?

Welke afspraken waren er op dat moment tussen de latere koper van het bos en het ministerie van LNV?

Boerderij Stuyvesante heeft op 26 maart 1997 groene subsidies aangevraagd bij de provincie. Heeft u zich toen gerealiseerd, dat het ruilverkavelingsbos Kranenhout van staatsbosbeheer al onderdeel uitmaakte van het plan van aanpak Stuyvesante, terwijl het nog openbaar te koop moest worden aangeboden (hetgeen gebeurde op 1-10-1998)?

De eigenaar van boerderij Kranenhout heeft op 24-10-1997 een verzoek aan LNV gedaan om in aanmerking te komen als koper van bos Kranenhout.
Heeft LNV u destijds hiervan op de hoogte gebracht?

Is aan deze aspirant-koper aangeboden om hem te adviseren bij het indienen van een plan van aanpak?

Er worden in de advertentie waarin het bos te koop wordt aangeboden een aantal toewijzingscriteria genoemd,Ecologische, landschappelijke en historische samenhang met het aangrenzende gebied.Het ruilverkavelingsbos Kranenhout behoorde tot 1894 tot het landgoed Kranenhout (aangrenzend ten NO) en heeft daarmee een natuurlijke verbinding. In 1894 werd het verkocht aan een particulier en bij ruilverkaveling weer doorverkocht aan Staatsbosbeheer. Met boerderij Stuyvesante (het land van koper ten zuiden) is het bos met een kunstmatige verbinding (Rietdijk) verbonden. 12.

Bent u met mij van mening dat er geen historische, ecologische en landschappelijke samenhang is tussen het bos en terrein van koper?

Bijdrage aan recreatieve mogelijkheden voor de streek.
De Kamer van Koophandel Rotterdam schrijft op 9-10-200 aan B&W van Westvoorne: "Dit jonge bos van ca 23 ha wordt thans gebruikt voor recreatieve doeleinden, maar zal worden opengesteld voor begrazing door ca. 20 - 40 limousin runderen, waartoe de nieuwe eigenaar een vergunning tot het plaatsen van een veetunnel en veebrug heeft aangevraagd. Wij hechten er grote waarde aan, dat het gebied … onbeperkt vrij en vooral veilig toegankelijk blijft voor recreatie. …. Onze vrees is dat het te creëren landgoed wordt onttrokken aan de recreatie ".

Bent u het met de vrees van de Kamer van Koophandel eens? Waarom?

Relatie met natuurontwikkeling op of in nabijheid van betreffende percelen.
Aan dit laatste criterium kan wel voldaan worden. Er is bosontwikkeling op het perceel en koper heeft met minister van Aartsen op 8-4-1998 al een beheersovereenkomst gesloten voor de nabijheid van het bos.

Is het mogelijk, dat het op 8-4-1998 al de bedoeling was dat de particuliere ondertekenaar later het bos zou verwerven?

Klopt het dat de beheersdoelstelling van het ruilverkavelingbos Kranenhout multifunctioneel is?

Bijgevoegd de brief van het regiohoofd Staatsbosbeheer, dd. 30-9-1999, waarin hij stelt, dat "begrazing niet bijdraagt aan de realisatie van de beoogde beheersdoelstellingen. Het betreft hier een jong bos met een relatief bescheiden oppervlakte Begrazing van dit gebied zal al snel leiden tot wezenlijke schade aan struik- en boombegroeiing waardoor op langere termijn duurzame instandhouding van het bos op deze plaats in het gedrang komt".

Bent u het met deze mening eens?
Kunt u uitsluiten, dat koper van het bos door LNV met voorrang is behandeld en dat andere aspirant-kopers minder kans gehad hebben?

Hoe kan voorkomen worden dat via de veebrug en veetunnel waarmee de koper het weideland van Stuyvesante wil verbinden met het bos Kranenhout nog meer dan 1 rund per 10 ha in het bos komt?

In het plan van aanpak staat de checklist Groene Subsidies.
Welke provinciale subsidies heeft de provincie toegezegd aan het project en welke bedragen zijn tot op heden uitbetaald?
 

De koper heeft ook subsidie voor een veebrug en een veetunnel tussen het bos en andere weidegebied aangevraagd.

Hoeveel heeft hij gevraagd en gekregen?

Koper heeft ook subsidies ontvangen voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

Hoeveel en van wie?
Van welke instanties, voor welke projecten en welke bedragen kan koper nog meer subsidies ontvangen?
Welke zijn al aangevraagd en toegewezen?

GS hebben per brief van 25-8-1997 (DRG/ARB/130672A) aan LNV laten weten landgoed Stuyvesante op te zullen nemen in de EHS. Volgens mijn informatie behoort het echter nog niet tot de EHS en is opname in de EHS in de halfwegnota Streekplan Rijnmond ook niet voorzien.
 

Wanneer voldoet u aan uw voornemen uit 1997?

Welke fout heeft de gemeente Westvoorne gemaakt bij het aanvragen van de verklaring van geen bezwaar voor de veetunnel en veebrug?

Wat is uw mening over de gevolgde en te volgen procedure bij het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar?

Welk tijdpad moet nu nog gevolgd worden?

U bent hier