h

Boor de Biesbosch niet de grond in

1 februari 2000

Boor de Biesbosch niet de grond in

Op 13 januari heeft min. Jorritsma aan de NAM een boorvergunning afgegeven voor Andel-2, waarin ook het Nationale Park ’De Biesbosch’ ligt.
Vele verontruste reacties zijn hierop gevolgd. O.a. van Jan Heykoop, oud-gedeputeerde en de toekomstig voorzitter van het NP De Biesbosch.
In de Brabantse Staten is vorige week op voordracht van de SP een motie aangenomen waarin Provinciale Staten uitspreken dat zij het toestaan van proefboringen door de NAM in NP De Biesbosch afkeuren. De Brabantse Staten dragen GS op deze motie ter kennis te brengen van minister Jorritsma en de Tweede kamer.
Alleen VVD (maar niet de GS-leden van de VVD) stemde tegen.

Een deel van De Biesbosch ligt op Zuid-Hollandse bodem. Ook bestaat het gevaar, dat er vanuit het Zuid-Hollandse concessiegebied ’Rijswijk’ van buiten de Biesbosch onder de Biesbosch geboord wordt. Alle reden dus om ons als Zuid-Hollandse Staten bezorgd te maken en die bezorgdheid richting kabinet en Tweede kamer te uiten.

Na het voorjaarsreces is een algemeen overleg van de Tweede Kamer met Jorritsma over de boorvergunning. Voor die tijd zouden we iets van ons moeten laten horen.

De SP-fractie legt daarom a.s. woensdag (commissie Groen, Water, Milieu, 2/2) een aantal vragen aan GS voor, waarop wij direct of op de eerstvolgende Provinciale Staten-vergadering antwoord hopen te krijgen. Daartoe willen wij voorstellen het punt te agenderen voor de PS-vergadering van 16/2 . Of wij dienen hiertoe een interpellatieverzoek in. Wij willen dan onderstaande vragen stellen en de volgende motie indienen:

"Provinciale Staten van Zuid-Holland spreken uit dat zij het toestaan van (proef)boringen door de NAM in of onder het NP De Biesbosch afkeuren, dragen GS op deze motie ter kennis te brengen van min. Jorritsma en de Tweede kamer"

De SP-fractie wil de volgende vragen stellen.

Heeft het college kennis genomen van de op 13 januari 2000 door de Nederlandse minister van Economische Zaken aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij NV (NAM) afgegeven nieuwe boorvergunning voor het concessiegebied ’Andel-2’, gelegen tussen Schoonhoven, Dordrecht en ’s-Hertogenbosch in de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant?

Is het het college bekend dat het in vraag 1 genoemde concessiegebied niet alleen agrarisch en bewoond gebied omvat, maar ook het via een slechts één kilometer brede corridor daarmee verbonden rivierengebied ’De Biesbosch’ dat is gelegen tussen de Nieuwe Merwede (aan de noordzijde) en de Amer (aan de zuidzijde), een voormalig zoetwater- getijdengebied dat een groot aantal bijzondere planten en diersoorten herbergt en dat sinds 1994 de status van Nationaal Park heeft?

Is het het college bekend wat de overwegingen van de Nederlandse regering zijn om het in vraag 2 genoemde gebied van De Biesbosch toe te voegen aan het overige concessiegebied Andel-2 , en bent u het met mij eens dat deze toevoeging achterwege zou zijn gebleven als men daarmee niet nadrukkelijk de mogelijkheid had willen openhouden van gasboringen binnen het gebied van liet Nationaal Park?

Kan het college bevestigen dat ’De Biesbosch’ behoort tot de gebieden waarvoor de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn geldt en dat boringen in dit gebied kunnen leiden tot een onbedoelde verstoring van het planten- en dierenleven, zowel door bodemdaling als ook door verdere bodemverontreiniging (na de eerdere storting van 112.000 ton oliehoudende grond en katalysatorafval door een 50%-aandeelhouder van de NAM (Shell) aan de noordzijde van de Biesbosch)?

Is het college met mij van mening dat het opnemen van de mogelijkheid om gasboringen te laten plaatsvinden binnen het gebied van het Nationale Park ’De Biesbosch’ in strijd is met de voor dit gebied geldende bescherming?

Wat zijn de bestuurlijke en juridische mogelijkheden voor de Provincie Zuid-Holland om proefboringen in en onder de Biesbosch te voorkomen?

Wat denkt het college te ondernemen om te bewerkstelligen dat het gebied van De Biesbosch niet langer deel uitmaakt van het concessiegebied Andel-2, zodat het gevrijwaard blijft van gasboringen en de daarbij behorende nadelen?

Info: burgh@pzh.nl en vergeer@pzh.nl

 

Actie-excursie in de Biesbosch
Start kaartenactie ’Boor de Biesbosch niet de grond in’

www.sp.nl/nieuws

Afgelopen vrijdag is door gedeputeerde Boelhouwer (NB), burgemeester Elzinga van Drimmelen, Tweede kamerlid Remi Poppe en J. Coolen (Ver. Behoud Biesbosch) langs de Amer een bord geplaatst ’Boor de Biesbosch niet de grond in’ en de landelijke protestkaartenactie (cartoonist Len Munnik) gestart.

Het gezelschap begaf zich aan boord van een rondvaartboot vanuit Drimmelen naar de plaats van handeling, geëscorteerd door in de haven aanwezige plezierbootjes.
Op de rondvaartboot bevonden zich:Namens de politiek:gedeputeerde Boelhouwer (NB), burgemeester Elzinga van Drimmelen, en Tweede kamerlid, Remi Poppe, en enkele Brabantse en Zuid-Hollandse Statenleden.
De volgende natuur-en milieuorganisaties voerden aan boord het woord:Brabantse Milieu FederatieBiesbosch FederatieVer. Behoud Biesbosch, Staatsbosbeheer, Greenpeace, MilieuAlarmteam SP, Solidariteitsverklaring van de Vereniging Behoud Waddenzee.
Namens de NAM was hr. Duut aanwezig.
Verder was er grote belangstelling van de media.

U bent hier