h

Kosten-batenanalyse van Provincie Zuid-Holland over Betuwelijn nodig

15 november 1998

Kosten-batenanalyse van Provincie Zuid-Holland over Betuwelijn nodig

De SP-fractie vraagt Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om de Betuwelijn te helpen afblazen. Het gaat om de vraag, wat is verstandiger, doorgaan of nu stoppen. Weliswaar gaat het kabinet daarover, maar het provinciebestuur is nauw betrokken bij de uitvoering van het project en weet in welk stadium het Zuid-Hollandse deel verkeert.

Het gaat met name om het deel na de Drechtsteden. Nut en noodzaak van het stuk Havenspoorlijn staan niet ter discussie. De daarvoor gemaakt kosten moeten dan ook buiten beschouwing van een heroverweging gelaten worden.
De SP-fractie verwacht, dat het college over een heroverweging wil meedenken, omdat het collegeprogramma groen en sociaal wil zijn, ook ’duurzamer en gedurfd’, zoals de naam zegt.

Het Zuid-Hollandse college zou minister Netelenbos medewerking toe moeten zeggen bij het berekenen van de kosten en baten van heroverweging van het traject vanaf de Drechtsteden. Welke reeds gezette stappen, zoals onteigeningen en aanbestedingen, zijn onomkeerbaar en wat zouden eventuele schadeclaims kosten? Welke nieuwe kansen ziet het college - bij nu stoppen - om het bestaande spoor, dat al zeer belastend is, alsnog beter in de passen in de omgeving, niet alleen wat geluid betreft, maar ook wat de veiligheid bij transport van gevaarlijke stoffen betreft?

Het rapport van de Rekenkamer bevestigt en versterkt de argumenten die al enkele jaren geleden zijn aangevoerd voor temporisering van de nieuwe goederenspoorlijn. Sindsdien hebben inzichten in de milieubelasting door dieseltreinen, een extra negatief aspect toegevoegd. Er is nu zelfs geen milieuwinst meer boven het vrachtverkeer.

In 1998 heeft de SP-fractie bij de algemene beschouwingen onderstaande motie ingediend. Dat mocht bij het vorige college niet baten. Het programma van dit college is groener en socialer, ook ’duurzamer en gedurfd’, zoals de naam zegt. Het college zou daarom aan mw. Netelenbos een kosten- batenanalyse van een heroverweging van het vervolgtraject van de Betuwelijn aan kunnen bieden.

De fractie vraagt het punt "Betuwelijn" te agenderen voor a.s. woensdag in de commissie Groen, Water en Milieu.
Bijgevoegd motie 18-11-1998

Provinciale staten in vergadering bijeen op : 18-11-1998

Overwegen het volgende: Er wordt aan een aantal aan het oorspronkelijk besluit gekoppelde voorwaarden niet voldaan: er is geen private financiering de transportkosten van het spoor zijn niet drastisch gedaald en die van het wegverkeer gestegen de noord- en zuidtak zijn uitgesteld de aansluiting met Duitsland is onzeker De prognoses over de vervoersvraag zijn verslechterd. De kosten van aanleg blijken veel hoger dan bij de besluitvorming. De ontwikkeling in de binnenvaart zijn positiever dan bij de besluitvorming te voorzien was. De plannen voor de IJzeren Rijn openen mogelijkheden voor een gewenste verdeling met Antwerpen of kunnen concurrerend werken. Infrastructurele knelpunten vragen om een andere prioriteitstelling Met de aanleg tot Kijfhoek is al een aanzienlijke railverbetering mogelijk gemaakt.
Voordat begonnen wordt met de voortzetting van het deel na Kijfhoek zou een ‘opportuniteitstoets’ op zijn plaats zijn.

Verzoeken het college: Bij het kabinet een opportuniteitstoets te bepleiten.

Vergeer-Mudde(SP)

U bent hier