h

Natuur Oostvlietpolder beschermd door conventie van Bern

2 maart 2000

Natuur Oostvlietpolder beschermd door conventie van Bern

Heeft Provincie Zuid-Holland onderzoek gedaan? Nederland heeft op 19 september 1979 de "Conventie van Bern" ondertekend. Hierin stond o.a."Iedere Verdragsluitende Partij verbindt zich ertoe om bij haar beleid op het gebied van ruimtelijke ordening en ontwikkeling en bij haar maatregelen tegen verontreiniging, rekening te houden met de instandhouding van de in het wild voorkomende dier- en plantensoorten."

Is er bij de totstandkoming van het bestemmingsplan Oostvlietpolder een juiste uitvoering gegeven aan hetgeen er in natuurbeschermingswetten en de "Conventie van Bern" is vastgelegd?

De SP-fractie heeft hierover vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gesteld:

Is er onderzoek verricht in de Oostvlietpolder naar in het wild levende (beschermde en/of bedreigde) dier- en plantensoorten?
Zo ja, door wie en op welk moment heeft dit onderzoek plaatsgevonden?
Wat zijn de uitkomsten van dit onderzoek?

Op welke (exacte) plaatsen en in welke aantallen komen er (beschermde en/of bedreigde) dier- en plantensoorten in de Oostvlietpolder voor?

Indien van toepassing, welke (compenserende) maatregelen zijn er genomen om deze soorten in stand te houden?

Kunt u ons een kopie van de uitslagen van het onderzoek doen toekomen?
Zo nee, kunt u ons dan uitleggen hoe er bij de totstandkoming van het bestemmingsplan Oostvlietpolder qua ruimtelijke ordening rekening kan zijn gehouden met in het wild voorkomende dier- en plantensoorten (de "Conventie van Bern")?

Hoe kun je "met iets rekening houden" wat niet (volledig) bekend of onderzocht is?

Wordt de ecologische zone aangelegd met het doel te fungeren als compensatiegebied?
Zo ja, welke leefgebieden van (beschermde en/of bedreigde) dier- en plantensoorten, voor zover u bekend, die door het aanleggen van het bedrijventerrein verloren gaan, denkt u met het aanleggen van een moerasachtige ecologische zone te compenseren?
Zo nee, waar worden de leefgebieden van de in de Oostvlietpolder voorkomende (beschermde en/of bedreigde) dier- en plantensoorten, voor zover u bekend,die door het aanleggen van het bedrijventerrein verloren gaan dan gecompenseerd?

Acht u het aanleggen van een ecologische zone (die als een moerasachtig gebied zal worden ingericht) een juiste compensatie maatregel voor de weidevogels als bijvoorbeeld grutto, tureluur en zomertaling?

Verwacht u dat de weidevogels zich in de ecologische zone zullen "herhuisvesten"?
Zo niet, waar gaat u het compensatie-gebied voor de weidevogels dan realiseren?

U bent hier