h

Veiligheid van vuurwerk en andere explosieve materialen in Zuid-Holland

17 mei 2000

Veiligheid van vuurwerk en andere explosieve materialen in Zuid-Holland

Veiligheid opslag en productie van vuurwerk en andere explosieve materialen in de Provincie Zuid-Holland

De ramp in Enschede roept bij de burgers de vraag op: ’kan dit ook in Zuid-Holland gebeuren?’ De SP-fractie heeft hierover vragen gesteld aan de CdK, hr. Franssen die verantwoordelijk is voor rampenbestrijdingsplannen en het college van GS dat verantwoordelijk is voor de rampenplannen.

De vragen werden gesteld tijdens het vragenuurtje van de PS-vergadering van 17 mei 2000.

De gemeenten hebben bevoegdheden t.a.v. vergunning en controle bij productie en opslag van explosieve stoffen. Ook defensie en VROM spelen daarbij een rol. De brandweer is lokaal en regionaal georganiseerd. Er zijn dus nogal wat instanties bij betrokken. De vraag is, of dat efficiënt en effectief is.

1. Acht u het werkbaar, dat meerdere bestuurslagen zich met vergunningverlening, handhaving en veiligheid bezighouden? Wat zijn de knelpunten en welke verbetervoorstellen doet de provincie? In hoeverre speelt de provincie een rol bij het coördineren van instanties, bijv. via de bestuursovereenkomst regionale handhavingsteams? De Provincie kan de veiligheid van de burgers bewaken door de toetsing van gemeentelijke rampenplannen en rampenbestrijdingsplannen.Het werkprogramma van het college geeft aan dat de provincie alle voor de veiligheid risicovolle bedrijven in Zuid-Holland in beeld wil brengen.

2. Hoever is de provincie met het in kaart brengen van de risicovolle bedrijven? Gaat u uw inspanning vergroten?

3. Weet de provincie bij welke risicovolle bedrijven de gemeenten nog geen passende rampenplannen en rampenbestrijdingsplannen hebben? Wat gaat u daaraan doen?

4. Welke vuurwerklocaties zijn bij de provincie aangemeld als risicovol?

5. Zijn er rampen- en rampenbestrijdingsplannen voor deze locaties ingediend bij de provincie? Bij mijn weten niet, dus volgt de vraag

6. Heeft de provincie Leiden en Den Haag verzocht om inlichtingen over de risico’s van de daar gesitueerde vuurwerklocaties en bijbehorende rampen(bestrijdings)plannen?(Gaat u dat doen?? Hoe, wanneer?)

7. Wat doet de provincie als gemeenten in gebreke blijven?De provincie kan eisen stellen aan de afstand van locaties met explosieven t.o.v. woongebieden.

8. Doet de provincie dat nu al bij nieuwbouw? Wacht de provincie nog op richtlijnen, bijv. van de EU?

9. Wat zijn de mogelijkheden om in te grijpen bij bestaande risicovolle locaties die te dicht bij een woonwijk liggen?

U bent hier