h

Vragen aan provincie over Roomburg (Leiden)

28 mei 2000

Vragen aan provincie over Roomburg (Leiden)

In het Leidsch Dagblad van 27-5-2000 "Miljoenentekort dreigt bij bouw woonwijk Roomburg", wordt gesteld, dat Leiden door een blunder bij de Provincie Zuid-Holland een rijkssubsidie van 9,5 miljoen mis dreigt te lopen.

"Zuid-Holland heeft het bestemmingsplan voor de oostelijke polder te laat goedgekeurd, wat verstrekkende gevolgen heeft. De procedurefout kwam gisteren bij de Raad van State in Den Haag aan het licht." Leiden loopt bij een te late start van de bouw rijkssubsidie mis.

De SP-fractie in de Provinciale Staten wil weten hoe de fout gemaakt kon worden, wat er wordt gedaan om dergelijke fouten in de toekomst te vermijden en of de schade voor Leiden voorkomen kan worden.

Klopt het dat Zuid-Holland het bestemmingsplan voor Roomburg te laat heeft goedgekeurd?

Wanneer was de uiterste datum voor goedkeuring en wanneer heeft u het goedgekeurd?

Wat is de oorzaak van de datumoverschrijding? Wat heeft dit voor gevolgen voor de inhoud van het bestemmingsplan?

Wat heeft dit voor gevolgen voor de vervolgprocedure en het tijdpad?

Is er concern-breed zicht op frequentie en soort van procedure-fouten die er bij de Provincie Zuid-Holland voorkomen?

Wat doet u of gaat u beter doen om procedure-fouten te voorkomen?

"Aan de subsidie die de gemeente van het Rijk krijgt zijn voorwaarden verbonden. De eerste paal moet voor het eind van het jaar de grond in"
In hoeverre komt de subsidie voor Leiden in gevaar?

Kan Leiden op grond van het vigerende (oude) bestemmingsplan toch op tijd met (een deel) van de bouw beginnen?*

Klopt het dat de termijn waarop de wijk af moet zijn 1-1-2005 i.p.v. 2003 (Leidsch Dagblad) is?

Indien er vertraging optreedt, wat gaat de PZH doen om subsidieverlies voor Leiden te voorkomen?
Het is misschien mogelijk, dat Leiden op grond van het oude van kracht zijnde bestemmingsplan deze zomer met de bouw van de eerste 300 huizen kan beginnen. Daarna is pas het nu opnieuw ter inzage te leggen bestemmingsplan van belang. Er hoeft dus geen vertraging op te treden.

Vergeer-Mudde

U bent hier