h

Westergouwe biedt te weinig voor lage inkomens

4 oktober 2000

Westergouwe biedt te weinig voor lage inkomens

De Provincie Zuid-Holland heeft nog geen beslissing genomen over de uitbreidingsplannen van Gouda met de nieuwe woonwijk Westergouwe. Voor 26 oktober moet GS beslist hebben over het ontwerp-bestemmingsplan. De Provinciale Planologische Commissie (PPC) heeft nog geen eindoordeel gegeven en de Vijfde nota Ruimtelijke Ordening komt er aan. Ook was er sprake van paniek bij het college van B & W van Gouda omdat de PPC geen positief advies heeft afgegeven. In hun brief aan de vaste kamercommissie voor Volkshuisvesting schrijft het Goudse college dat ook Zuid-Holland nog geen duidelijk beleid heeft.

Samen de Goudse raadsfractie van de SP heeft de statenfractie schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten (GS).De vragen gaan over de gevolgen indien Westergouwe gerealiseerd wordt.

Gouda heeft in de afgelopen 10 jaar veel grond met een industriële bestemming bebouwd. Werk- en woongelegenheid zouden beter op elkaar afgestemd moeten zijn. De ontsluiting van Westergouwe door één hoofdweg (via een brugverbinding) voor auto’s zal congestieprobleem veroorzaken.

Er wordt gevraagd naar het inzicht in het aantal woningzoekenden van Gouda met regiogemeenten wat betreft de inkomensverdeling.Volgens de SP-fractie bestaat het gevaar dat dit toekomstig woongebied wat bestemd is voor 55% ’dure’ woningen onbereikbaar blijft voor mensen met lage inkomens. Veel jonge Gouwenaars zullen niet alleen te maken krijgen met voor hen te dure woningen, maar ook de invoering van het rekening rijden zal veel mensen doen besluiten maar naar een Vinex-locatie te verhuizen.

Er valt voor de inwoners uit Gouda en/of de regio steeds minder te kiezen. Er komen dus ongewenste verhuisstromen. De rijkeren zullen naar Westergouwe gaan, de armeren gaan voor de tolpoort zitten. De SP-fractie wil van GS weten of Westergouwe nog gewenst is.

U bent hier