h

Groeien Leiden en Alphen aan elkaar?

20 februari 2002

Groeien Leiden en Alphen aan elkaar?

regionale bouw

De provincie wil met de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek afspraken maken om te komen tot één regionale woningmarkt en één markt voor bedrijvenlocaties.
Dat vind de SP een goed plan, want onderlinge concurrentie tussen gemeenten over wie de meeste huizen en bedrijven binnen kan halen, leidt tot het onnodig opofferen van nu nog open weilanden.

Bovendien is er de huidige tendens, dat er erg veel gebouwd wordt in de duurdere sector, omdat daar veel koopkracht zit. Jonge starters, ouderen en mensen met een inkomen tot modaal hebben het nakijken. Ook middenklassenwoningen worden er onvoldoende gebouwd. Samenwerking tussen gemeenten zou dan ook gezamenlijke financiering van de betaalbare woningen, groen en recreatie moeten inhouden. Dat wordt nog een harde dobber, als de rijksoverheid blijft weigeren subsidie voor deze sector te geven, terwijl aan de andere kant de hypotheekrenteaftrek niet aan een maximum wordt gebonden.

Ik heb aan gedeputeerde Vissers (GL) gevraagd om cijfers over type woningen en prijzen, want aan mooie woorden over doelgroepen die aan bod komen zonder dat er aantoonbare bewijzen zijn, hebben we niks. De woningkranten laten zien dat er een enorme woningnood is onder de lagere inkomens.
Het vliegveld Valkenburg leent zich naar onze mening voor zo’n regionale invulling.

De Oostvlietpolder in Leiden moet naar onze mening groen blijven, het is een ecologische verbindingszone tussen Vlietlanden en Polderpark Cronesteyn. Er zijn genoeg mogelijkheden voor herstructurereing of nieuwe bedrijventerreinen op minder kwetsbare locaties. Alleen worden die in een aantal gevallen geclaimd voor woningbouw omdat dat een gemeente meer oplevert.

De SP vindt, dat het regionaal belang voor moet gaan op het lokale belang van één gemeente en daarom is het plan voor samenwerking een stap in de goede richting.

Oude Rijn zone
Minder positief is de beoogde afspraak over de zone tussen de N11 en de Oude Rijn. Tussen een aantal bedrijventerreinen en het dorp Hazerswoude Rijndijk liggen daar boerderijen en weilanden en enkele historische molens. De SP vindt dat dit gebied open moet blijven. Herstructurering van reeds bestaande bebouwing is een verbetering, maar er moeten geen nieuwe bedrijventerreinen op de weilanden komen. Daardoor zou de doorkijk over de Oude Rijn verdwijnen en de extensieve lintbebouwing aan weerszijden van de rivier haar historische karakter verliezen. Er komt dan ten zuiden van de Rijn een brede band van verstedelijking tussen Leiden en Alphen. En als dat eenmaal is toegestaan straks ook tussen Alphen en Bodegraven, wanneer de N11 Oost verder wordt doorgetrokken.

Gedeputeerde Vissers antwoordde op mijn vragen, dat dat niet zou gebeuren, maar hij sluit "rood voor groen" niet uit. Daarmee wordt bedoeld, dat de ontwikkeling van natuur en waterpartijen gefinancierd moet worden door een deel te bebouwen met lucratieve functies.
Dat betekent in de praktijk: kantoren in een parkachtige setting en landgoederen Ook dat zou een aantasting van het gebied zijn.
Wij vinden het verspilling van ruimte, verlies van cultuurhistorische en natuurwaarden en bovendien elitair.

Fenna Vergeer

U bent hier