h

Verzet tegen bebouwing Vlietland blijft groeien: 1500 bezwaarschriften

14 april 2002

Verzet tegen bebouwing Vlietland blijft groeien: 1500 bezwaarschriften

Het ontwerpbestemmingsplan dat bebouwing en een golfterrein in recreatiegebied Vlietland mogelijk maakt blijkt op steeds meer verzet te stuiten.
Toen de plannen in het voorjaar van 2000 voor het eerst gepresenteerd werden leverde dat al 1300 reacties op. In de zomer van dat jaar werden er door het actiecomité ’Vlietland niet voor de ballen’ 5000 handtekeningen opgehaald van recreanten in Vlietland.
Nu het ontwerpbestemmingsplan de afgelopen maand ter inzage heeft gelegen hebben nog eens ruim 1500 mensen bezwaar gemaakt.

beter een boom planten dan een bungalow bouwen

De bezwaarschriften werden woensdag 3 april door het Leidse SP statenlid Fenna Vergeer aangeboden aan wethouder ruimtelijke ordening, Lenie Dwarshuis van de gemeente leidschendam-Voorburg. Onder het motto ’beter een boom planten dan een bungalow bouwen’ overhandigde Fenna Vergeer namens al die mensen die vinden dat de gemeente Leidschendam - Voorburg niet mee moet werken aan plannen voor de realisatie van een hotel, 102 bungalows en een golfbaan een prunus aan de wethouder.

Het SP statenlid, nummer acht op de lijst voor de tweede kamerverkiezingen, vindt dat de plannen leiden tot de aantasting van het openbaar karakter van Vlietland en verdergaande verstedelijking. Als deel van de rijksbufferzone moet Vlietland juist een dam opwerpen tegen oprukkende bebouwing. Daarnaast is er volgens Fenna Vergeer sprake van een ingrijpende functieverandering van Vlietland. Weliswaar is er op 2% van het voor intensieve recreatie bestemde gebied, inclusief water, bebouwing toegestaan, maar de kavels van de bungalows worden wel 240 m² groot. De vele duizenden dagjesmensen die bij mooi weer in Vlietland recreëren hebben niets te zoeken in een bungalowpark of op een golfbaan. Ondanks de toezegging van wethouder Dwarshuis dat het hele gebied openbaar toegankelijk blijft.

Volgens de wethouder speelt het argument dat de functieverandering van Vlietland geld in het laatje moet brengen voor beheer en onderhoud van het recreatiegebied geen rol meer. Het gaat er voor de gemeente vooral om mensen met een dikke beurs de gelegenheid te bieden om de stad te ontvluchten.

Fenna Vergeer beloofde dat het door de SP opgerichte comité ’Vlietland niet voor de ballen’ zich, samen met de duizenden mensen die vinden dat Vlietland moet blijven zoals het is, blijft inzetten om de Groene Grens te trekken om een uniek openbaar recreatiegebied in de drukke randstad te behouden.

PS Aan de wethouder zijn 1050 bezwaarschriften aangeboden. In de loop van de dag kwamen er bij de SP nog eens ruim 450 binnen.

U bent hier