h

Vragen aan GS over uitvoering taken Openbaar Vervoer

14 april 2002

Vragen aan GS over uitvoering taken Openbaar Vervoer

In de 5e voortgangsrapportage uitvoering taken OV vermeldt het college dat de concessiegebieden Leidse regio en Drechtsteden respectievelijk per 2004 en 2006 onder de Provincie Zuid-Holland vallen.

De SP stelde de volgende schriftelijke vragen:

Leidse regio

Bij de onderhandse gunning van de concessie Duin- en Bollenstreek / Midden Holland heeft u afgesproken met de vervoerder de dienstregeling van vorig jaar t/m 14 dec. 2002 te handhaven. Uit bijgaande publicatie van de wijzigingen in de dienstregeling in het concessiegebied Leiden (dat relaties heeft met het concessiegebied Duin- en Bollenstreek / Midden Holland) blijkt, dat de Leidse dienstregeling juist is gekrompen.

1. Heeft de krimp van de Leidse dienstregeling overeenkomstig uw afspraak geen invloed gehad op de dienstregeling Duin- en Bollenstreek / Midden Holland? Indien toch, kunt u aan PS de in de regionale bladen gepubliceerde wijzigingen doen toekomen? (zie ook vraag 9)

2. Zo nee, is het vasthouden van de PZH in Duin- en Bollenstreek / Midden Holland aan de dienstrege+P45ling van 2001 ten koste gegaan van de dienstregeling in de Leidse regio, waar immers wel krimp heeft plaatsgevonden?

3. Heeft u met de bestuurders van de Leidse regio overleg gehad over de dienstregeling 2002? Kunt u ons de notulen van dit overleg sturen?In het concessiegebeid Leidse regio is de OV-taxi ingevoerd, tevens vervanging van het gehandicaptenvervoer. Het Overleg Gehandicaptenbeleid Leiden (OGL) meldt dat de taxi’s geregeld te laat, te vroeg of helemaal niet komen aanrijden. Ook laat de klachtenafhandeling te wensen over (LD 3-4-2002, bijgevoegd).

4. Bent u van het artikel op de hoogte?

5. Welke bezwaren heeft de invoering van de OV-taxi t.o.v. de oude situatie opgeleverd?

6. Wat is uw mening over het functioneren van de OV-taxi in de Leidse regio?

7. Welke mogelijkheden ziet u om als de Provincie Zuid-Holland per 2004 de concessie overneemt, het gehandicaptenvervoer te verbeteren?

Krimp en groei

In de 5e voortgangsrapportage uitvoering taken OV stelt het college, dat de dienstregeling bij de eerste openbare aanbesteding (in de Hoekse Waard / Goeree Overflakkee) met bijna 13% is uitgebreid.

8. Dit percentage is naar mijn informatie gebaseerd op de toename van het aantal dienstregelingsuren. Is dat juist? Zo nee, welke grootheid wordt er gemeten?Voorafgaand aan de openbare aanbesteding is de dienstregeling in Hoekse Waard / Goeree Overflakkee gekrompen. Dat geldt ook voor de andere concessiegebieden.Bij het ingaan van elke nieuwe dienstregeling worden de wijzigingen gepubliceerd in regionale dag- of weekbladen. (zie bijgevoegd voorbeeld)

9. Kunt u ons deze publicaties per concessiegebied (van 1998 t/m 2002) doen toekomen?

10. Kunt u per publicatie aangeven wat het saldo dienstregelingsuren, absoluut en in %, is t.o.v. de vorige dienstregeling en dit aan PS doen toekomen?

11. Kunt u tevens cumulatief per concessiegebied aangeven wat het saldo van de dienstregelingsuren 1998 t/m 2002 bedraagt (HW/GO t/m 2001) en dit aan PS doen toekomen?

12. Beschikt GS over een specificatie (absoluut en in percentages) van de afname of toename van de dienstregelingsuren per genoemde verandering in de publicaties "wijzigingen in de dienstregeling " ? Zo nee, hoe is uw opgave van groei of krimp in de voortgangsrapportages aan PS verifieerbaar? Zo ja, is die specificatie op verzoek ter inzage van PS?In OV-magazine (13-3-2002) staat over HW/GO: "Connexxion heeft de afgelopen maanden alles uit de kast moeten halen om aan voldoende lage vloerbussen te komen. Ik heb de indruk dat er tussen de verschillende gebieden van Connexxion flink met bussen is heen en weer geschoven."

13. Ten koste van welke regio’s zijn de lage vloerbussen in HW/GO ingezet?
 

Drechtsteden/Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

In de concept-concessie voor Drechtsteden/Alblasserwaard/Vijheerenlanden staat dat dunne lijnen vervangen zullen worden door CVV. Hierdoor vindt verschraling van de sociale functie plaats.

14. a.Is het mogelijk om met kleinere bussen toch de vaste lijnen te handhaven? Dit aanbod van Connexxion vond in Zuidoost Friesland bijval van het consumentenpanel, maar haalde het niet, omdat het meer kostte dan het CVV-bod van Arriva. (zie artikel Vaktijdschrift over Verkeer en Vervoer, Verkeerskunde van 18-3-2002, www.verkeerskunde.nl/nieuws/2002/arriva.htm)

b. Wat kosten kleinere bussen met een vaste dienstregeling meer dan CVV?

Provinciaal geld

GS hebben na consultatie van de statencommissie RVE €1,05 mio BOR-middelen ter beschikking gesteld (14-3-2001). Voorjaar 2001 is eenmalig door de PZH €340.000,- beschikbaar gesteld. PS hebben najaar 2001 €1.000.000,- extra beschikbaar gesteld.

15. a. Beschikt u over gegevens waarvoor deze gelden zijn ingezet in termen van dienstregelingsuren per lijn? Zo nee, welke gegevens heeft u van de besteding van de gelden?

b. Kunt u die aan PS doen toekomen?

16. Welk rendement heeft Connexxion in de Zuid-Hollandse concessiegebieden behaald in 1998 t/m 2001?

17. Welk deel hiervan wordt geherinvesteerd, welk deel aan de reserves toegevoegd en welk deel is winstuitkering op het aandelenpakket?Winstuitkering wordt bij een geprivatiseerde vervoersonderneming onttrokken aan de voorzieningen of de reserves.

18. Wordt de winst op de aandelen als publieke kostenpost meegenomen in de evaluatie van het OV van 2004? Zo niet, wilt u daar op aandringen?

Betrouwbaarheid

In de PS-vergadering van februari 2002 kwam ik te laat, omdat de sneldienst niet kwam opdagen.De concessiehouder dient een systeem van vervoersregistratie op te zetten (artikel 4.15 bestek HW/GO).

19. Zijn er objectieve middelen om punctualiteit en uitval te meten? Welke objectieve middelen? Zal de chipkaart helpen?

20. De vervoersregistratie moet per kwartaal bij u binnen komen. Wilt u de conclusies uit deze registratie over punctualiteit en uitval eveneens per kwartaal aan PS doen toekomen?

21. Overweegt u voor de reizigers een "niet-goed-geld-terug" bepaling in de concessie op te gaan nemen? (zie www.verkeerskunde.nl/nieuws/2002/arriva.htm)Jaarlijks is er een reizigersonderzoek over de waardering van het product OV. De kosten daarvan zijn voor rekening van de vervoerder, de opzet wordt in overleg met consumentorganisaties opgesteld. Hierop baseert u mede uw toekenning van een bonus of een malus. Aangezien de belanghebbende betaalt, kan dit onderzoek volgens mij niet objectief genoemd worden.

22. Deelt u deze mening?

23. Wat zijn uw objectieve metingscriteria (zie ook vraag 19) voor een bonus of malus?

24. Dezelfde vraag t.a.v. het CVV (waaronder de OV-taxi, zie bijgevoegd artikel over klachten).

25. Is het geven van een malus / boete wel effectief? De vervoerder zal zich immers beroepen op overmacht of ontoereikende middelen. Die worden door de malus nog krapper. Zie artikel in OV-magazine van 13-03-2002 "Het nieuwe materieel is soms nog een probleem", waarbij Arriva door vertraging in het nieuwe materiaal 2 maanden te laat ging rijden, inkomstenderving had en ook nog een boete kreeg.

26. Naar aanleiding daarvan vraagt Arriva om voldoende tijd tussen de concessieverlening en de ingang van de dienstregeling. Hoe kunt u daaraan in de PZH voldoen?

Klachtenregeling

Voor klachten kunnen burgers niet meer bij hun overheid (de Provincie Zuid-Holland) terecht. Zij moeten hun klacht indienen bij de vervoerder, die de klacht afhandelt. De vervoerder is ook degene die een geschillencommissie moet instellen. Deze klachtenregeling lijkt op de regeling bij winkelier en consument. Er is echter een groot verschil: een busreiziger zit met gedwongen winkelnering. Niet de reiziger, maar de opdrachtgevers (provincie en gemeenten) zijn klant.

27. GS wordt per kwartaal op de hoogte gesteld van de klachten en de afhandeling. Hoe vindt door u verificatie plaats van aantal en inhoud van klachten en de afhandeling?

28. Bent u met mij van mening dat het zou getuigen van een slagvaardige overheid, als reizigersklachten niet bij de vervoerder, maar bij de provincie ingediend zouden worden? De verplichting van de vervoerder om de klacht af te handelen blijft, maar u kunt sneller handelen als de vervoerder in gebreke blijft. Kunt u uw antwoord motiveren?

Democratische controle

Doordat het Rijk de bevoegdheid over het streekvervoer aan GS en niet aan PS heeft gedelegeerd, kunnen Provinciale Staten-leden hun mandaat van de kiezers niet waarmaken.

29. Bent u met mij van mening, dat dat slecht is voor de democratie en demotiverend voor de opkomst bij Provinciale Statenverkiezingen?

30. Bent u bereid om alle gegevens die u hebt op verzoek van Provinciale Staten beschikbaar te stellen, zodat controle van de volksvertegenwoordiging mogelijk is?

31. Welke veranderingen van deze controlemogelijkheden voor Provinciale Staten verwacht u bij invoering van het dualisme?

F. Vergeer - Mudde Bijlagen: artikel LD, LN, OV-magazine, Verkeerskunde

U bent hier