h

Zorgen over visserijvergunning Voordelta

5 augustus 2002

Zorgen over visserijvergunning Voordelta

Statenlid Erik van der Burgh wil opheldering over verstrekte visvergunningen in de Voordelta.
Hij vreest dat visserij in dit gebied de natuur te veel verstoort en dat dit ten koste gaat van de biodiversiteit. Via schriftelijke vragen wil hij van het Provinciebestuur opheldering.

Van der Burgh: “De kustzone is belangrijk als opgroeigebied voor een aantal soorten vis waaronder de haring, tong en schol. De aanwezigheid van grote hoeveelheden schelpdieren en jonge vis vormen weer een belangrijke voedselbron voor tal van soorten watervogels.
Ook visdiefjes foerageren hier massaal op jonge haring tijdens en na het broedseizoen. Bovendien is deze kustzone met zijn uitgebreide stelsel van zandbanken belangrijk als verblijfsgebied voor zeehonden. Visserij kan een bedreiging vormen voor dit complexe ecosysteem.”

De SP-er wil van het Provinciebestuur weten of een visserijvergunning in de vooral voor natuur bedoelde gebieden van de delta in tegenspraak is met het beleidsplan Voordelta.

En of het huidige beleid van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, bij  het afgeven van vergunningen voor het vissen met vaste vistuigen, aan de voorwaarden in de Habitatrichtlijn voldoet.

“ Er moet een uiterste terughoudendheid worden betracht bij het opnieuw afgeven van vergunningen voor het vissen in kwetsbare gebieden in de Voordelta, met name de intergetijdengebieden.  
Hier moet rust worden geschapen voor vogels en zeehonden, en schade aan het bodemleven moet worden voorkomen” aldus Van der Burgh.

(Het Brielse Gat, het Zeegat van Goeree en het Brouwershavensche Gat behoren tot het gebied dat wordt aangeduid als de Voordelta. De Voordelta vormt samen met de Westerschelde en de Oosterschelde een samenhangend geheel van zout getijde wateren, waarbij de Voordelta een onderdeel is van de Noordzee-kustzone. Door de aanvoer van grote hoeveelheden voedingsstoffen via de rivieren is de biologische productie in de Voordelta hoog.)

U bent hier