h

SP stelt vragen over bevoegheden Zestienhoven

27 april 2003

SP stelt vragen over bevoegheden Zestienhoven

Allerlei publicaties in de media alsmede het coalitieakkoord van PvdA, CDA en VVD in de provinciale staten waren voor SP statenlid Jolanda Gooiker reden om schriftelijke vragen aan gedeputeerde staten te stellen om zo duidelijkheid te krijgen over de luchthaven.


Toelichting bij de vragen:
Deze vragen over de luchthaven -die bekend staat onder de naam Zestienhoven- worden gesteld naar aanleiding van artikelen in het Rotterdams Dagblad de afgelopen weken. Zij gaan over de verschillende bevoegdheden van besturen in dit het gebied rond de luchthaven.
Bij vraag 2: deze vraag werd ook gesteld door Gerard Harmes tijdens de Statenvergadering van 25 april jl, in een iets andere vorm aan de heren Norder, Klein-Breteler en Hieltjes, zonder beantwoord te worden. De vraag luidde: Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van de provincie tav deze luchthaven?
Bij vraag 3: Passages uit het coalitieaccoord en delen van de beantwoording van de heren Norder, Klein-Breteler en Hieltjes doen de SP geloven dat het huidige bestuur van de provincie niet erg gelukkig is met het aan de kant schuiven van provinciale beslissingen door het rijk, bijvoorbeeld als het gaat om het nationaal landschap de Hoekse Waard.
Bij vraag 4: Dhr. Van Heijningen beweert in het Rotterdams Dagblad van 26 april dat het verruimen van de openingstijden van de luchthaven goed is voor de werkgelegenheid en dat hij binnenkort met de gemeente om de tafel gaat zitten om hierover te praten.

Vraag 1.a. Is het juist dat om de luchthaven langer wordt opengesteld voor luchtverkeer?
b.Sinds wanneer bent u op de hoogte van het voornemen van het Rotterdamse college om de luchthaven langer open te stellen voor luchtverkeer?
c.Welke actie heeft u toen ondernomen?
d.Heeft u ook kennis genomen van de bezwaren van de deelgemeenten Overschie en Hillegersberg-Schiebroek?

Vraag 2.In hoeverre is de gemeente Rotterdam autonoom over verruiming van openingstijden? Wilt u in uw antwoord de bevoegdheden van deelgemeente, gemeente, stadsregio, provincie en rijk betrekken?

Vraag 3.a.Kunt u zich voorstellen dat een deelgemeente niet erg gelukkig is als de gemeente Rotterdam haar besluiten naast zich neerlegt?
b. Op welke wijze zult u de gemeente Rotterdam in komende gesprekken bevragen over het betrekken van deelgemeenten in standpuntbepaling?

Vraag 4.a.Op welke gegevens baseert Dhr. Van Heijningen zijn uitspraak over werkgelegenheid?
b.Betrekt Dhr. Van Heijningen in zijn mening ook de werkgelegenheid per vierkante meter van verschillende branches? Zo ja, wat is het gehanteerde getal?
c.Kunt u uitleggen met welke partijen of besturen de wethouder nog meer gaat praten over deze kwestie?
d.Met welk mandaat zal de wethouder het gesprek ingaan?e.Hoe rijmt u de uitspraken van Dhr. Van Heijningen in het Rotterdams dagblad van 26 april jl met de passage uit het coalitieakkoord over de luchthaven?

Vraag 5.Heeft dhr. Van Heijningen volgens u de opvatting dat het provinciebestuur het juiste middenbestuur is om deze kwestie tot een goed einde te brengen?

Vraag 6. Welke toetsing aan het streekplan is in deze kwestie van toepassing?

U bent hier