h

Gedachtenwisseling

25 juni 2003

Gedachtenwisseling

Bij de Statenvergadering van juni 2003 vroeg de SP aandacht voor deelname aand e week van de vooruitgang door het indienen van een verzoek tot een ´gedachtenwisseling´ met het college. Hieronder het letterlijke verslag... GEDACHTEWISSELING OVER DE WEEK VAN DE VOORUITGANG

De heer ROMIJN (SP): Voorzitter. Ik dank u voor het houden van deze gedachtewisseling. Ik heb daartoe verzocht omdat de Week van de Vooruitgang gepland is in de periode van 16 tot en met 22 september 2003. Ik geloof niet dat wij voor die tijd nog een Statenvergadering hebben; in september zal er wel een zijn, maar dan is het te laat. In de Week van de Vooruitgang is het de bedoeling om de automobiliteit een stuk terug te draaien en het openbaar vervoer te promoten. Ik wil daar een kleine toelichting op geven.

Sinds deze week vijf jaar geleden is ingesteld, doen steeds meer overheden in Europa eraan mee. Bewustwording van het gebruik van de auto is een belangrijk doel naast het willen geven van het goede voorbeeld aan inwoners door de overheid. De SP is van mening dat deze week niet de oplossing is voor de problemen rondom de mobiliteit, maar wel een aanzet kan geven tot de discussie. Wij willen graag weten hoe u daarover denkt en ik stel de gedeputeerde daarom een paar korte vragen.

Wilt u inventariseren welke gemeenten in Zuid-Holland meedoen aan voornoemde week? Wilt u voor alle gemeenten in de provincie een coördinerende rol op u nemen ten aanzien van het uitvoeren van activiteiten teneinde het welslagen van de week naar een hoger plan te tillen? Wilt u op woensdag 17 september meewerken door persoonlijk kinderen op de fiets of lopend naar hun scholen te begeleiden? Bent u bereid om op 18 september de RijnGouweLijn gratis te laten rijden en op vrijdag 19 september de provinciale ambtenaren te stimuleren om op de fiets naar het werk te komen? Bent u bereid om medewerking te verlenen aan de autoloze zondag op 20 september? Wilt u deze activiteiten in de provinciale uitlatingen naar voren brengen? Wilt u de week na afloop evalueren en in 2004 gelijkmatig in een jaarplanning opnemen?

Voor deze gedachtewisseling heb ik een motie gemaakt die ik hierbij indien.

INGEDIEND IS:

Motie M9, voorgesteld door het lid Romijn c.s. inzake Week van de Vooruitgang:

“Provinciale Staten in vergadering bijeen,

gehoord de gedachtewisseling over de Week van de Vooruitgang van 16 tot en met 22 september 2003,

overwegende dat de Week van de Vooruitgang een van de instrumenten kan zijn om burgers en overheden bewuster met het gebruik van de auto om te laten gaan;

roepen GS op:
- om in de voorbereiding van de week provinciaal een coördinerende taak op zich te nemen;
- om in de Week van de Vooruitgang actief mee te werken aan activiteiten die leiden tot bewuster omgaan met het gebruik van de auto;
- om in 2004, naar aanleiding van de resultaten van dit jaar wederom mee te werken aan deze week,

en gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: Ik meende dat de heer Ouwehand ook het woord wilde voeren.

Mevrouw DE BOER (GROENLINKS): Voorzitter. De heer Ouwehand is er even niet maar ik kan wel gissen wat hij wilde zeggen. Wij kunnen het voorstel steunen. Wij vinden het een positieve manier om het gebruik van langzaam en openbaar vervoer onder de aandacht te brengen. Het zal inderdaad niet heel oplossend zijn maar kan wel een bijdrage leveren en mensen aan het denken zetten over hun eigen mobiliteitsgedrag.

Gedeputeerde NORDER: Voorzitter. Wij hadden van het initiatief gehoord maar nog niet de gelegenheid gehad om na te gaan hoe omvangrijk het verder is, wat de inhoud is en hoe anderen daarin participeren. Allereerst ga ik in op de aard van het initiatief zelf. Het is aardig om op gestructureerde wijze deze vormen van mobiliteit naar voren te brengen. Wij hebben in de vorige periode gediscussieerd over de vraag of de provincie de autoloze zondag moest faciliteren aan de hand van de invoering van een dag gratis openbaar vervoer. Misschien is het goed als op de laatste vraag van de SP-fractie wordt aangehaakt door te stellen dat voor het jaar 2004 een open gedachtewisseling wordt gevoerd naar aanleiding van de ervaringen die in 2003 worden opgedaan. Ik vind het echter te laat om op dit moment de coördinatie op ons te nemen en activiteiten te organiseren. Wij hebben daar geen middelen voor uitgetrokken en bovendien is er geen schatting gemaakt van kosten of beoogd effect. Het is een typische uiting van Zuid-Holland waarvoor als college en Staten al dan niet moet worden gekozen in een goede discussie. Wij kunnen nagaan hoe een en ander dit jaar verloopt, zonder daarin te participeren, en op basis van ervaringen kunnen wij met elkaar discussiëren of wij dit soort van werken en denken goed vinden om gedurende een aantal jaren in te participeren. Ik betracht enige terughoudendheid want de kosten moeten goed in ogenschouw worden genomen.

De heer OUWEHAND (GROENLINKS): Wij hebben een discussie zoals waaraan de gedeputeerde refereert reeds twee jaar geleden gevoerd. Deze gedeputeerde heeft toen gezegd: wij gaan het doen, die autoloze zondag in Zuid-Holland. Wij zijn nu twee jaar verder en het enige wat hij nu voorstelt is om nog een jaar te nemen om nog eens breedvoerig na te denken over de vraag of wij eventueel in 2004 tot zoiets kunnen komen. Is dat de oogst van drie jaar bestuur?

Gedeputeerde NORDER: Volmondig nee. Wij hebben ondertussen ook nog wat andere dingen gedaan. Ten aanzien van dit punt gaat het om een geheel andere opzet. Het gaat hier om een week waarbij ook het aantal organiserende organen anders is samengesteld en een en ander als een golf over Europa wordt voorgespiegeld. Ik wil eens proeven hoe dat als andere besturen en overheidsorganen wordt ervaren en of wij daar inderdaad een golf van kunnen maken of dat het meer nieuwe wijn in oude zakken is. Als het echt om een andere aanpak gaat, moeten wij die goed bekijken.

De heer OUWEHAND (GROENLINKS): Het verhaal klinkt als een klok. Ik merk dat ik weer een jaar geduld moet hebben. Ik hoop dat deze gedeputeerde, die ook in zijn verkiezingscampagne uitzonderlijk veel werk gemaakt heeft van alternatieven voor de automobiliteit, in staat blijkt om binnen het jaar met voorstellen te komen aan de Staten om het werk op te pakken.

De heer ROMIJN (SP): Ik ben blij dat de gedeputeerde bereid is om te evalueren en voor een aantal jaren een bepaald perspectief te bezien. Ik heb echter ook een aantal vragen gesteld waarop de gedeputeerde zegt dat hij er niet aan kan meewerken omdat het te laat is. Een aantal zaken is echter niet te laat, bijvoorbeeld het naar voren brengen van de uitingen op dit punt. Dat kan gemakkelijk met een schrijven naar de gemeentes waarin gevraagd wordt om medewerking te verlenen aan de desbetreffende week. Daarbij kan meteen gevraagd worden naar hun ervaringen daarmee. Verder had ik gevraagd om de provinciale ambtenaren te stimuleren om op de fiets naar het werk te komen in die periode. Dat is een briefje dat rondgestuurd kan worden om de aandacht erop te vestigen.

Gedeputeerde NORDER: Het is aan u als politieke partij om tot dit soort acties over te gaan. Uitstekend. Bij het provinciaal bestuur moet echter helderheid zijn over de exacte inhoud van het voorstel, de verwachte impact en de verwachting van gemeentes. Dat moet meer zijn dan “zo maar even wat”. Ik kies ervoor om als college op basis van gedegen informatie een stevige koers uit te zetten die niet gebaseerd is op geruchten maar op feiten en waaraan een financiële onderbouwing ten grondslag ligt. Die kan dan een echt maatschappelijk effect hebben.

De heer ROMIJN (SP): Deze week wordt al vijf jaar lang georganiseerd en een aantal steden en provincies werken eraan mee. U gaat mij toch niet vertellen dat u informatie daarover en uitkomsten van onderzoeken op dat punt niet tot uw beschikking heeft?

Gedeputeerde NORDER: Het zal u verbazen maar er is gigantisch veel informatie. Niet alle informatie in de wereld is voorhanden voor het provinciaal apparaat. Ik zal bezien welke ervaringen zijn opgedaan en op basis daarvan met de Staten een discussie voeren over een interessante invalshoek voor de provincie Zuid-Holland om daarin al dan niet te participeren.

U bent hier