h

SP fracties Zuid-Holland en Rotterdam omarmen de Hoekse Waard

4 juni 2003

SP fracties Zuid-Holland en Rotterdam omarmen de Hoekse Waard

Op 4 juni hebben de fracties van SP in provinciale staten (Zuid-Holland) en gemeente Rotterdam een bezoek gebracht aan de bedreigde Hoekse Waard. Het groene gebied van de Hoekse Waard heeft een belangrijke functie in het drukke Zuid-Holland. Bewoners van de steden kunnen er van frisse lucht en weidse uitzichten genieten.

Er zijn nog een paar oorspronkelijke polders langs de Oude Maas met cultuurhistorische waarde te vinden. Vogels vinden er hun broedplaats of fourageerplek en niet onbelangrijk, de agrarische productie loopt voorop in het toepassen van biologische landbouwmethode.

Bewoners, gemeenten en maatschappelijke organisaties hebben gezamenlijk een ontwikkelingsplan voor het gebied gemaakt waarin de bedrijvigheid een plek krijgt naast wonen, werken, recreëren en natuurontwikkeling. Het provinciebestuur heeft de uitkomst van deze samenwerking naast zich neer gelegd.
Ook de door het rijk toegekende titel 'Nationaal Landschap' wordt terzijde geschoven door de plannen van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten.

Op dit moment wordt de Hoge Snelheids Lijn (HSL) dwars over het eiland aangelegd en daarmee lijken de deuren open gezet voor het verder aantasten van het landschap. Bedrijventerreinen, een jachthaven en kassen zullen volgens de plannen van het nieuwe provinciebestuur een plek moeten krijgen.

De SP sprak met bewoners, met de voorzitter (Joost Kievit)en leden van stichting Hoeksewaards Landschap (HWL) over de wenselijkheid en haalbaarheid van - en alternatieven voor deze plannen.
Bij bedrijventerreinen moet volgens de SP eerst verplicht binnen de bestaande bebouwde gebieden worden gebouwd. Efficiënter met de schaarse ruimte omgaan door bijvoorbeeld meerlagig bouwen zal in combinatie met eventuele uitbreiding binnen de bestaande bebouwde gebieden veel ruimte schelen.

Het groen mag niet de dupe worden van de uitbreidingdrift die de provincie aanhangt. Het Nationaal Landschap de Hoekse Waard moet gevrijwaard worden van verdere aantasting door onnodige en ruimteverslindende bedrijvigheid.

De beide fracties hebben de pracht van de Hoekse Waard omarmd en zullen, naast felle oppositie, de andere volksvertegenwoordigers aansporen ook een bezoek te brengen aan het gebied om met eigen ogen te aanschouwen wat nu bedreigd wordt.

U bent hier