h

SP vraagt om spoelen veen in Groene Hart

18 augustus 2003

SP vraagt om spoelen veen in Groene Hart

Het inlaten van zout water door het Hoogheemraadschap Rijnland leidt tot schade aan landbouwgewassen, flora en fauna. De SP Statenfracties in de provincies Utrecht en Zuid-Holland stelden hierover vragen. Volgens Staatsbosbeheer zijn de waterschappen gewaarschuwd voor de ernstige gevolgen van het inlaten van zout water en is gewezen op mogelijke oplossingen zoals het aanleggen van zoetwaterbekkens.

De SP wil weten wat er gedaan wordt om de te verwachten schade aan landbouwgewassen en flora en fauna in het Groene Hart nù te beperken en in de toekomst te voorkomen.
De SP wil ook van beide colleges weten of zij bereid zijn om, als dat weer mogelijk is, het zoute water uit de veenbodem te spoelen.

Dit zilte water veroorzaakt veel schade aan landbouwgewassen, waterplanten en dieren. De situatie is vergelijkbaar met 1976, de laatste keer dat moest worden overgegaan tot de inlaat van zeewater. Blijkbaar is van die situatie niets geleerd. Staatsbosbeheer heeft de waterschappen en provincies steeds gewezen op de noodzaak van duurzame maatregelen ter voorkoming van de huidige situatie.

Met de aanleg van spaarbekkens van zoet water kunnen problemen ten gevolge van teveel of te weinig water worden voorkomen doordat deze bekkens als een soort buffer fungeren. De waterschapsbesturen hebben deze wijze raad echter steeds terzijde gelegd. Blijkbaar was de aanleg van spaarbekkens niet in het belang van de bestuurders van de waterschappen.

De SP pleit al jaren voor het democratiseren van de waterschappen door deze waterschappen onder het directe bestuur van de provincie onder te brengen. Hierdoor zal er een betere belangenafweging plaatsvinden voor het vaststellen van maatregelen die ons allen treffen.

U bent hier