h

Provincie kan discussie over spreiding vandaag oppakken

17 september 2003

Provincie kan discussie over spreiding vandaag oppakken

Op woensdag 17 september heeft Provinciale Staten het laatste woord over het uitgewerkte coalitieakkoord van Zuid-Holland. In dit debat zal de SP zich richten op het gebrek aan betaalbare woningen in de provincie en de koppeling maken met spreiding van kansarme -vaak allochtone- inwoners.
Gerard Harmes: “Naast de 30% sociale woningbouw die minimaal in de gehele provincie Zuid-Holland gerealiseerd moet worden zal er een eerlijker verdeling van de woonruimte moeten komen, om kansarme, vaak allochtone, medeburgers een goede kans op integratie te bieden. ”

Een concentratie van kansarme allochtonen in wijken belemmert hun integratie. Het is zowel een maatschappelijk als een individueel belang dat iedereen een kansrijke positie in de Nederlandse samenleving kan verwerven. Voorwaarde voor een goede integratie is dat je met autochtonen samen naar school gaat, elkaar tegenkomt bij de bakker en samen de wijk leefbaar maakt. Waar de concentratie kansarmen hoog is, zien we geen (of te weinig) integratie. In grote steden zien we dat de discussie wordt gevoerd over een betere spreiding van veel kansarmen en over hoe dat dan moet. De SP is blij dat dit debat nu gevoerd kan worden. De provincie kan door strenger toe te zien op de woningbouwplannen van gemeenten de spreiding regionaal bevorderen.

Nu lijkt het of de groene gebieden uitsluitend voor de autochtonen bestemd zijn, er worden te weinig woningen gebouwd en het aandeel ´sociaal´ is te laag. Met een inhaalslag voor betaalbare woningbouw kunnen zowel in de stad als op het platteland successen met integratie geboekt worden.

De provincie kan sturend optreden als Gedeputeerde Staten in nieuwe bestemmingsplannen deze eerlijker verdeling van goedkoop en duur wonen toetst. Als SP zullen we in de Staten als eerste de discussie over een spreidingsbeleid starten.

U bent hier