h

Antwoorden schriftelijke vragen Hoeksche Waard

1 november 2003

Antwoorden schriftelijke vragen Hoeksche Waard

SP statenlid Jolanda Gooiker heeft aan Gedeputeerde Staten schriftelijke vragen gesteld en in dit artikel kunt u de beantwoording lezen. Vragen en antwoord Schriftelijke vragen SP over Hoeksche waard
mw. J.D. Gooiker (SP)
(d.d. 1 oktober 2003)

Nummer
1841

Onderwerp
Claimen van Hoeksche Waard in bestuurlijk en ruimtelijk opzicht

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
In het coalitieakkoord van Zuid-Holland en - blijkens bericht op tv Rijnmond op 25 september jl. - vanuit de Stadsregio Rotterdam en gemeente Dordrecht worden behoorlijke claims gelegd op de open ruimte in de Hoeksche Waard. Tegelijkertijd is een mogelijke herindeling op bestuurlijk gebied aan de orde gesteld door Gedeputeerde Staten. Onderdeel van dit voorstel is een onderzoek en ook een volksraadpleging in een aantal gemeenten. Provinciale Staten mogen zich in april 2004 uitspreken over de herindeling van de Hoeksche Waard. De SP-fractie heeft ernstige twijfels bij van bovenaf opgelegde bestuurlijke herindelingen en heeft ook ernstige twijfels aan nut en noodzaak van het claimen van de ruimte in de Hoeksche Waard voor de glastuinbouw, andere bedrijven, jachthavens en dure appartementen. Maar vooral hebben wij twijfels over uw houding ten opzichte van de inwoners van de Hoeksche Waard. Ik stel aan u de volgende vragen:

1. Is het college met de SP van mening dat bestuurlijke herindelingen die tegenstand van de bevolking lijken te hebben, gedoemd zijn te mislukken?

Antwoord : Neen. Het criterium draagvlak onder de bevolking is voor ons, maar ook voor het Kabinet, een belangrijke maar niet het enige criterium waaraan voorstellen tot gemeentelijke herindeling worden getoetst.

2. Op welke wijze gaat u uw standpunt herzien als blijkt dat de uitslag van de referenda in meerderhei tegen een herindeling is?

Antwoord : Wij zijn tot ons standpunt gekomen na een gedegen afweging van argumenten voor en tegen, waarbij wij de resultaten van een uitgebreide telefonische enquête onder burgers in ons oordeelsvorming hebben betrokken. Overigens worden in vier van de zes gemeenten volksraadplegingen georganiseerd. Dit vermindert de mate van representativiteit van de uitslag voor Hoeksche Waard. De gemeenteraden zullen mede aan de hand van de uitkomsten een standpunt bepalen. Wij wachten deze standpunten af.

3a Heeft u bij uw zoektocht naar locaties voor de ruimteclaims gedacht aan het in zijn geheel verplaatsen van de glastuinbouw uit Zuid-Holland naar een minder dichtbevolkt gebied in Nederland?

Antwoord : Neen, hiervoor is de glastuinbouw in Zuid-Holland economisch van te groot belang. Deze biedt voorts werkgelegenheid voor laaggeschoolden uit het stedelijk gebied.

3b Heeft u in deze zoektocht gekeken naar het aantal leegstaande hectares bedrijventerrein op dit moment?

Antwoord Dit is niet zinvol, aangezien er juist een tekort is aan bedrijventerreinen.

3c Heeft u bij deze zoektocht gekeken naar de mogelijkheid om de regionale vliegvelden te sluiten en deze grond te gebruiken voor woningbouw?

Antwoord : Wij zijn in gesprek over de locatie Valkenburg met betrokken gemeenten en het Rijk ten behoeve van de ontwikkeling van de Leidse regio. Een andere functie voor de luchthaven Rotterdam Airport is op dit moment (onder andere vanuit economische optiek voor de Rotterdamse regio) niet aan de orde.

3d Heeft u voor de eerder genoemde ruimteclaims gezocht naar een plek in andere delen van Zuid-Holland?

Antwoord : Voor de meeste functies geldt dat deze zijn gerelateerd aan de Hoekse Waard, de Rotterdamse regio en de Drechtsteden, dus dient in of in de nabijheid van de betreffende regio te worden gezocht. Voor glastuinbouw geldt hetgeen hierover in het collegewerkprogramma is verwoord.

3e Bent u met de SP van mening dat in Zuid-Holland het ruimte probleem niet opgelost kan blijven worden door open ruimte of groen gebied te vorderen, maar wel door streng naar de groei te kijken en creatief naar ruimte te zoeken in bestaand bebouwd gebied?

Antwoord : Het betreft een afweging op diverse schaalniveaus (lokaal, regionaal, vleugel, randstad), waarbij meervoudig ruimtegebruik, creatieve oplossingen, benutten van bestaand verstedelijkt gebied en uitleglocaties aan de orde zijn. Het principe van de lagenbenadering wordt hierbij gehanteerd.

4. Blijven leden van het college - tot de referenda op 12 november a.s. - zich actief opstellen in de media ten gunste van de herindeling? Hoe politiek zuiver kunt u dit noemen?

Antwoord : Wij hebben op 23 september 2003 ons standpunt bepaald en zullen dat waar nodig uitdragen. Dat is in lijn met de verantwoordelijkheid die wij op grond van de Arhi hebben en daarmee politiek zuiver.

Den Haag, 21 oktober 2003

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris, voorzitter,

M.H.J. van Wieringen-Wagenaar J. Franssen

U bent hier