h

Opdracht aan GS: transparante en leesbare begroting 2005

16 november 2003

Opdracht aan GS: transparante en leesbare begroting 2005

Tijdens de algemene beschouwingen op 12 november 2003 werd in de provinciale staten de motie ´brochure begroting éénoogopslag´ unaniem aangenomen. De motie was door Gerard Harmes van de SP-statenfractie ingediend en door alle fracties ondertekend. Sinds de invoering van het duale stelsel bleek het samengevatte overzicht van de begroting te ontbreken. Één van de doelen van de invoering van het duale stelsel is de kloof tussen burger en het provinciale bestuur te verkleinen.
De ook voor statenleden moeilijk leesbare begroting zou voor de burger inzichtelijk moeten worden.

De begroting is één van de middelen de burger meer inzicht te geven in de financiële mogelijkheden van de provincie. Bekendheid daarvan is een eerste voorwaarde. De begroting zou in alle bibliotheken, stadhuizen, dorps- en clubhuizen beschikbaar moeten zijn. Openbaarheid is pas zinvol als openheid bereikt is en de drempel wordt verlaagd. In een tijd dat steeds meer drempels ontstaan is het voor de herkenbaarheid van het provinciale bestuur van groot belang dat deze bron zo toegankelijk mogelijk wordt.

De brochure zal helder en transparant weer moeten geven wat de inkomsten en de uitgaven van de Provincie Zuid Holland zijn en er moet goed te lezen zijn waar bezuinigingen zullen plaatsvinden en/of financiën worden uitgetrokken voor nieuw beleid.

U bent hier