h

Schriftelijke vragen over bouw van chalets in Barendrecht

19 november 2003

Schriftelijke vragen over bouw van chalets in Barendrecht

 

Jolanda Gooiker (SP) en Crista Vonkeman (GroenLinks) hebben aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland schriftelijke vragen gesteld over de te bouwen semi-permanente recreatiechalets in het Integraal Plan Rivierenpark aan de Oude Maas te Barendrecht.

Het College van B&W van Barendrecht is voornemens/ heeft besloten medewerking te verlenen / opdracht te geven tot het renoveren en herstructureren van het haventje en de camping aan de Oude Maas te Barendrecht en tot de bouw van 56 zogenaamde mobiele recreatiechalets in het kader van het Integraal Plan Rivierenpark te Barendrecht. 

Na debat in de Raad van Barendrecht, september jl. is besloten tot het stilleggen van de reeds gestarte bouw van enkele vakantiewoningen, wegens grote onduidelijkheid over procedure en vergunningen. In de cie. grondgebied van Barendrecht van 4 november j.l. is besloten tot nader onderzoek over de onderliggende besluitvormingsprocessen ten behoeve van de herstructurering van de camping; omdat gebouwd werd zonder vergunning aan (citaat:) “een voorziening waar maar een beperkt aantal mensen van kan genieten”. De stellige indruk van de raadsleden is dat op een niet gelegaliseerde wijze een weliswaar oude, maar overigens goede &bereikbare recreatieve voorziening wordt ingeruild voor een semi-permanente accommodatie in de hoge prijsklasse, en (in het licht van landelijke ontwikkelingen ten aanzien van mogelijke permanente bewoning van vakantiewoningen) voor een nieuwe luxe woonbuurt.

De geldende regelgeving is niet alleen ter discussie, maar wordt ofwel niet gehanteerd, ofwel zeer creatief toegepast. Goedkeuring achteraf lijkt, door vooralsnog gedogen van bouwactiviteiten, te worden afgedwongen.

Vragen aan GS:

1. Is het College op de hoogte van geschetste ontwikkelingen in Barendrecht; zowel van de bouwplannen als van de bestuurlijke patstelling?

2. Is er provinciale betrokkenheid bij deze bouwplannen of zou deze er moeten zijn?

3. Is er een PPC-advies uitgebracht over het genoemde integrale plan? Zoniet, had dat naar het oordeel van GS nodig geweest?

4. Is het College van oordeel dat alle benodigde procedures doorlopen zijn en de benodigde besluiten ook inderdaad genomen zijn?

5. Kan het College aangeven welk standpunt zij in dezen inneemt en welke actie zij kan en wil ondernemen?

U bent hier