h

Bezwaar tegen afwijzen WOB verzoek

26 april 2004

Bezwaar tegen afwijzen WOB verzoek

SP statenlid Vermeulen gaat in beroep bij de provincie voor het afwijzen van het WOB verzoek waarbij hij verzocht om informatie over de wachtgelden die de provincie vertstrekt aan ex-Statenleden. In het bezwaarschrift stelt Vermeulen onder andere dat door de weigering hem zijn controlerende taak als Volksvertegenwoordiger onmogelijk wordt gemaakt. Het gaat de SP-er erom te kunnen controleren of de wachtgeldregeling wordt uitgevoerd volgens de regels en in de geest van de bedoeling die Provinciale Staten bij vaststelling hadden.

Ook over het feit dat de provincie stelt dat de gegevens de privacy aantasten is Vermeulen verbaasd.

"de vraag is slechts of en hoe lang er van de regeling gebruik is gemaakt. En als er rechtmatig en in de geest van de wachtgeldregeling gebruik is gemaakt is er geen sprake van een aantasting van de privacy." aldus Vermeulen.

Hieronder het volledige bezwaarschrift;

Geacht presidium,

Naar aanleiding van uw schrijven van 5 april in reactie op mijn verzoek in het kader van de WOB ten aanzien van inzage in gegevens over de uitvoering van de wachtgeldregeling wil ik u op het volgende wijzen:

1. Provinciale Staten hebben een controlerende taak. Die controlerende taak strekt zich natuurlijk ook uit tot controle op de uitvoering van regelingen die Provinciale Staten hebben vastgesteld, ik zou zelfs

willen stellen: zeker tot die regelingen.

Met de gegevens die ik u verzoek mij te verstrekken wil ik controleren of de wachtgeldregeling wordt uitgevoerd volgens de regels en in de geest van de bedoeling die Provinciale Staten destijds bij vaststelling hadden. Ik moet nu constateren dat u mij die wettelijk toegekende taak onmogelijk maakt.

2. Het is absoluut onjuist van u, zo leert navraag bij het ministerie van BiZa, te stellen dat ik om persoonlijke gegevens vraag die om privacyredenen niet openbaar zouden mogen worden gemaakt. Als ik u zou vragen naar de hoogte van de loonderving, de huidige inkomsten e.d. van de ex-Statenleden die een wachtgelduitkering ontvangen of ontvangen hebben zou u terecht dat kunnen weigeren. Nu ik u slechts de vraag stel of er sprake is van een uitkering en over welke periode, kunt u dit zeker niet aanmerken als persoonlijke en gevoelige informatie.

3. In Noord-Brabant en in Limburg is gebleken dat bijvoorbeeld Burgemeesters, Europarlementariërs, Tweede kamerleden e.d. naast hun inkomen uit die functies ook nog 2 jaar lang wachtgeld van de provincie hebben ontvangen. Ik durf te stellen dat dit niet de bedoeling is geweest van Provinciale Staten toen zij destijds de wachtgeldregeling instelden. Met uw weigering om de door mij gevraagde gegevens te verstrekken wekt u op zijn minst de suggestie dit soort afkeurenswaardige zaken te willen verhullen.

4. Op grond van de WOB is elk document openbaar. Misschien kan dit presidium zich nog herinneren dat op grond van de WOB zelfs de bonnetjes van de Burgemeester van Rotterdam openbaar moesten worden gemaakt. In vergelijking hiermee gaat u wel erg ver door te menen zich niets van de WOB te hoeven aantrekken wanneer het gaat om sec de vraag wie heeft er in welke periode gebruik gemaakt van de provinciale wachtgeldregeling.

Daarnaast stelt de WOB dat alles wat als document kan worden beschouwd, zonder meer openbaar behoort te zijn. Bent u nagegaan of geregistreerd staat wie van de ex-Statenleden wanneer van de wachtgeldregeling gebruik hebben gemaakt? Wanneer u dit niet bent nagegaan kan u onzorgvuldigheid ten aanzien van de openbaarheid van bestuur verweten worden.

5. Uw stelling dat openbaarmaking van het feit of iemand gedurende een bepaalde periode wachtgeld heeft ontvangen met zekerheid inbreuk zal maken op de persoonlijke levenssfeer, raakt kant noch wal. Als er rechtmatig en in de geest van de wachtgeldregeling gebruik is gemaakt van die regeling is er geen sprake van een inbreuk.

Ik zou nog de nodige argumenten kunnen noemen en zou ook nog in kunnen gaan op een vergelijking met de wijze waarop personen die van een uitkering afhankelijk zijn gecontroleerd worden, maar ik zou toch vooral een beroep op u willen doen om het mij mogelijk te maken mijn functie als volksvertegenwoordiger uit te kunnen voeren.

Naar mijn idee hoort daar zeker bij het controleren van de wijze van uitvoering van de wachtgeldregeling. Mocht u blijven volharden in uw weigering, dan zal ik mij genoodzaakt zien om deze kwestie aanhangig te maken bij de bestuursrechter.

Met vriendelijke groet,

Bart Vermeulen

Statenlid SP

U bent hier