h

Toys for Boys voor de Muskusrattenbestrijding

19 april 2004

Toys for Boys voor de Muskusrattenbestrijding

In de Statenvergadering van 19 april heeft een meerderheid van de Statenleden ingestemd met het voorstel om de Bestrijding van musksuratten in de Krimpenerwaard op te voeren.
Volgens de SP is dat een heilloze weg en moeten de Staten snel tot in overleg treden om alle aspecten van de bestrijding van Muskusratten tegen het licht te houden.Want tot nu toe wordt er ieder jaar meer geld en meer mensen aan de bestrijding besteed en neemt het aantal ratten toe. Lees hieronder de tekst van SP Statenlid Vermeulen in eerste Termijn.

Bijdrage muskusrattenbestrijding Krimpenerwaard PS 21-04.

De SP vraagt zich af of het een verstandig voorstel is. Wat we nu zien is dat er steeds meer geld en bestrijders ingezet worden en dat de populatie alleen maar lijkt te groeien en steeds niet onder controle gebracht kan worden.
Dat is ook erg logisch want dat is een reactie die in de natuur zeer veel voorkomt. Staat een soort onder druk, dan neemt de voortplantingssnelheid enorm toe.
Verder wordt er bij de bestrijding voor een groot deel slechts de jaarlijkse natuurlijke aanwas weggevangen en dan gaat het om diertjes die voor 55% bij volwassenheid en 84% als jong toch al door verschillende oorzaken als ziekte, onderkoeling, ondervoeding, predatoren en teritoriumgevechten zouden zijn overleden.
Tijd dus voor een andere aanpak.
De SP is blij dat de gedeputeerde in de volgende commissievergadering met een planning komt voor een notitie zodat we echt een keer over de muskusrat kunnen praten al hadden we dat liever voor dit voorstel gedaan.

Dit voorstel lijkt eerder uit angst voor schadeclaims te worden ingediend.
Een echt duidelijk overzicht van het aantal schadegevallen en de kosten daarvan is er ook niet, dus ik kan ook aannemen dat de kosten van de bestrijding weg te strepen zijn tegen de kosten van de vergoeding van eventuele schade.
Het bedrag voor het reguliere onderhoud van de oevers in de Krimpenerwaard bedraagt al enkele jaren 120.000 Euro en neemt niet toe.
Verder is het erg lastig om de oorzaak van oeververzakkingen vast te stellen.
Vaak gaat het om combinatioeschade door waterstandverschillen, harde wind en uitspoeling of verzadiging door regenval.

We zien op dit moment geen duidelijk perspectief dat het opvoeren van de bestrijding tot beheersbaarheid van de populatie zal leiden en we moeten daarbij slechts afgaan op aannames.
In 2007 verwacht men dat er een beheersbare situatie zal ontstaan als men rond de 0,50 ratten per velduur zit. Waarop is die 0,50 gebaseerd en hoeveel ratten zijn er ongeveer in de Krimpenerwaard als de populatie onder controle zou moeten zijn?

Verder zijn we bezorgd over de bijvangst. Uitbreiding van het aantal klemmen heeft ook extra bijvangst tot gevolg waaronder ook beschermde dieren als Lepelaars en Futen, maar ook wilde eenden en waterhoentjes.
Verder worden ook enkele natuurlijke vijanden van vooral jonge muskusratten gedood en dat zijn er in onze provincie al gauw zo’n 70 Bunzings, 30 nertsen en 17 Hermelijnen.
In de commissie werd gezegd door de heer Hofstede dat de bijvangst vooral door de opleiding van anderhalf jaar voor nieuwe muskusrattenvangers zo laag mogelijk gehouden kan worden.
Maar die mensen moeten dus snel aan de slag en dat stelt ons niet gerust.
Er zijn echter nog andere mogelijkheden door bijvoorbeeld bij lokaasklemmen en grondklemmen gaas er over te spannen en bij lokaasklemmen bepaalde lokmiddelen te gebruiken.
Ik kan alleen maar hopen dat dat ook praktijk is.

De SP denkt dat het in de Krimpenerwaard dweilen met de kraan open wordt.

De bestrijders crossen dan in ieder geval op leuke quads en in nieuwe bootjes door de polders.
Dat doet me meer denken aan toys for boys dan aan een duidelijke en onderbouwde visie op Faunabeheer.

In tweede termijn kon de gedeputeerde van der Sar geen antwoord geven op de aantallen.

Statenlid Vermeulen rekende voor dat bij een schatting van 25.000 Ratten in 2001 als een redelijk stabiele situatie er ruim 100.000 ratten per jaar gevangen moeten worden aangezien de populatie per jaar kan verzesvoudigen gezien de hoge voortplantingssnelheid.
En dat ziet de SP nog niet gebeuren.

Uiteindelijk stemden alle partijen op de SP, Groen Links en D66 na, voor de extra bestrijding.

In de Statencommissie GWM wordt volgende maand een planning gepresenteerd op basis waarvan er een uitgebreidde discussie gevoerd zal gaan worden over de diverse aspecten van de bestrijding.

U bent hier