h

SP wil opheldering over stilleggen sanering Stort van Troost

17 juni 2004

SP wil opheldering over stilleggen sanering Stort van Troost

De SP fractie wil van Gedeputeerde Staten snel opheldering over het stilleggen van de geplande sanering van de Stort van Troost in de Polder Stededijk. Dit berichtte de Dordtenaar op 29 mei. Volgens Statenlid Vermeulen is het onaanvaardbaar dat de gemeente Dordrecht de sanering wegens geldgebrek heeft stil gelegd en moeten Gedeputeerde Staten alles in het werk stellen een sanering te bespoedigen. In antwoord op eerder vragen van de SP hebben GS aangegeven dat de start van de Sanering uiterlijk in oktober 2004 moest zijn begonnen.
“Als GS nog steeds van mening zijn dat de sanering snel moet beginnen, dan moet ze nu haar verantwoordelijkheid nemen en in actie komen. Aandringen bij Staatssecretaris van Geel voor extra geld zou een eerste actie kunnen zijn” Aldus het Statenlid.

Aangezien 2 eerdere series schriftelijke vragen ruim 3 maanden bij GS hebben gelegen voordat ze beantwoord waren, heeft Vermeulen meerkeuze vragen ingediend.
Vermeulen: ”Hopelijk bespoedigt dat een snelle oplossing voor het probleem, en worden GS er eens van doordrongen dat Statenleden hun controlerende taak niet naar behoren kunnen uitoefenen, als ze maanden en maanden op antwoorden moeten wachten.”

Hieronder de Schriftelijke vragen:

Datum: 16-06-2004

Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland.

Betreft: Meerkeuze Schriftelijke vragen ex artikel 54 reglement van orde.

Onderwerp: Stilleggen geplande sanering Polder Stededijk.

Toelichting: Hieronder een aantal schriftelijke vragen over het stilleggen van de geplande sanering van de Polder Stededijk. Om te voorkomen dat u wederom ruim 3 maanden nodig heeft (zie de schriftelijke vragen 1839 en 1876) om mij te beantwoorden, hoeft u bij de meeste vragen slechts het vakje aan te kruisen. Dat bespoedigt ook een oplossing voor de in de onderstaande vragen aan de orde gestelde problematiek.

1. Bent u op de hoogte van het feit dat de geplande sanering van de polder Stededijk (Stort van Troost), die naar schatting 200.000 ton afval bevat (waaronder olie, calciumhydroxide, katalysatorafval en silicagel), stilgelegd is? (Bericht de Dordtenaar 29-05-04)
O Ja
O Nee
O Ligt er afval in de Polder Stededijk?

Toelichting: Op 23 oktober hebben GS besloten dat gezien de ernst en urgentie de sanering binnen 4 jaar moet worden gestart (oktober 2004).
Per 1 januari is de gemeente Dordrecht bevoegd gezag en eindverantwoordelijke voor de sanering.

2. Is het waar dat er aanvankelijk 13 Miljoen gulden beschikbaar is gesteld om de polder Stededijk te saneren?
O Ja
O Nee, ga naar vraag 5

3. Indien Ja, Wie hebben dat bedrag beschikbaar gesteld?
O Gedeputeerde Staten
O Het ministerie van Vrom
O Een andere partij………………………………………...(antwoord hier invullen)

4. Indien Ja bij vraag 2, Kunt u aangeven waar de 13 miljoen gulden gebleven is?
O Opgegaan aan wachtgeld voor ex-Statenleden.
O Opgegaan aan andere zaken bij de gemeente Dordrecht als…………………….
O Afhandeling Ceteco-affaire.

5. Klopt het dat de gemeente Dordrecht wegens geldgebrek de sanering niet uit laat voeren?
O Ja
O Nee

6. Deelt u nog steeds de mening dat de mate van verontreiniging een urgente sanering noodzakelijk maakt?
O Ja
O Nee
O Hebben GS dat beweert?

7. Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat een dergelijk zwaar verontreinigd en kwetsbaar getijdengebied om redenen van budgettaire problemen niet gesaneerd wordt?
O Ja
O Nee

8. Bent u van mening, dat door het achterblijven van sanering de verontreiniging door verspreiding in de bodem enkel groter wordt?
O Ja en dat vinden we een probleem, ga naar vraag 10
O Ja, maar het kwelt toch pas over 200 jaar op, dus dat is voor de volgende generaties een probleem en niet het onze. Ga naar vraag 10.
O Nee

9. Indien nee bij vraag 8, waarom niet?
O Er is niets aan de hand, gaat u maar rustig slapen.
O De natuur breekt het gif wel af.
O De vervuiling ligt er al zo lang, hoeveel erger kan het nog worden?

10. Bent u bereidt zo spoedig mogelijk met Staatssecretaris van Geel en de gemeente Dordrecht in overleg te gaan om tot een oplossing te komen?
O We hebben hem hierover al gebeld.
O Ja, maar we kunnen zijn telefoonnummer niet vinden, dus het kan nog even duren.
O Goede tip, gaan we meteen doen!
O Nee, en wel hierom………………………………………………………………….

U bent hier