h

Peter Romijn eist degelijk onderzoek woonbehoeften laagste inkomens

13 oktober 2004

Peter Romijn eist degelijk onderzoek woonbehoeften laagste inkomens

Statenlid Peter Romijn (SP) is ontevreden met de beantwoording van zijn vragen over de woningnood. Begin september stelde hij vragen over de achterstand op de bouw van sociale volkshuisvesting en het fenomeen ‘scheefwonen’. “Als dit het standpunt van de provincie weergeeft, gaat er nog een stevige discussie aankomen,” aldus Romijn. De meest recente gegevens over sociale woningbouw dateren uit 1999. Volgens Gedeputeerde Staten is een woningtekort acceptabel. De schaarste in de sociale sector zal in 2015 naar verwachting niet helemaal opgelost zijn. Het is een korte bloemlezing van de beantwoording die SP-er Peter Romijn kreeg. “In de nieuwe plannen staat weer het idee om 30 % van de nieuwe woningen in de sociale sector te bouwen. Ze houden nu niet eens bij wat er gebouwd wordt, hoe kan je dan ooit controleren of die norm gehaald wordt?”

In december komt in de Provinciale Staten de “Woonvisie” ter sprake. Daar wordt besproken wat, hoeveel en waar er gebouwd wordt de komende tien jaar. De huidige woningnood, met wachtlijsten van maximaal acht jaar, wordt door GS bestreden door het bijbouwen van duurdere en senioren-woningen.

Romijn: “Altijd komt de provincie met een theorie over scheefwonen: er is geen tekort aan sociale volkshuisvesting, en wonen alleen mensen met een te hoog inkomen in. Het beeld wordt gesuggereerd dat er blijkbaar mensen zijn die ‘te weinig’ aan hun woning uitgeven. En dat terwijl de afgelopen tien jaar de relatieve woonlasten met 17% gestegen zijn! In het Woning Behoefte Onderzoek van de overheid staat overigens letterlijk te lezen dat mensen met een gestegen inkomen ‘hun weg naar duurdere segmenten weten te vinden’. Kortom: scheefwonen is een mythe.”

De Socialistische Partij zal de komende tijd veel aandacht besteden aan het woningbeleid. Afgelopen juni werd een motie aangenomen waarin de provincie opgeroepen werd onderzoek te doen naar de woningbehoefte van de armste 10 % inwoners. Als reactie kwam daarop een brief waarin GS het niet nodig acht verder onderzoek te doen, ondanks de mededeling dat ‘Zuid-Holland niet beschikt over woongegevens van huishoudens met een laag inkomen’. “Dit is natuurlijk geen onderzoek. Een meerderheid heeft de motie gesteund, dus ik zal erop aandringen dat de woningbehoefte van die groep degelijk onderzocht worden.” aldus Romijn

U bent hier