h

SP stelt opnieuw vragen over Brede School Leiderdorp

23 oktober 2004

SP stelt opnieuw vragen over Brede School Leiderdorp

Naar aanleiding van berichtgeving in het Leidsch Dagblad van 20 oktober heeft SP statenlid Bart Vermeulen aan de gedeputeerde schriftelijke vragen gesteld over de besluitvorming rond de Brede School in Leiderdorp.
In het artikel zegt een woordvoerder namens de provincie dat Gedeputeerde Staten een negatief advies van de eigen ambtenaren over de locatie van de Brede School niet overnemen.
Vermeulen wil van GS weten of dat klopt en waarom het advies niet wordt overgenomen. Verder stelt de SP-er vragen over de komst van een Ikea naar Leiderdorp en de eventuele extra verkeer- en geluidsoverlast en de toename van schadelijke stoffen.
“Er wordt gesteld dat de luchtkwaliteit net aan de normen voldoet. Dan zal je ook rekening moeten houden met de komst van een Ikea die extra autoverkeer aan zal trekken. Ik wil dan ook van GS weten of ze daar rekening mee houden bij hun besluit” aldus Vermeulen.

De SP verzet zich al langer tegen de bouw van de Brede School op de locatie langs de A4. Volgens de SP hoort een kwetsbare bestemming als een school niet zo dicht langs een snelweg waar jonge kinderen 5 dagen in de week bloot worden gesteld aan luchtverontreiniging.
De uitspraak van de Raad van State die onlangs de aanleg van een bedrijventerrein langs de A16 verbood vanwege de maatregelen omtrent de luchtkwaliteit, ziet de SP dan ook als een steuntje in de rug voor Gedeputeerde Staten om de geplande locatie voor de Brede School af te wijzen.

Hieronder de schriftelijke vragen;

Onderwerp: W4 Leiderdorp/ locatie Brede School

Toelichting: In het Leidsch Dagblad van 20-10-2004 werd in het artikel “Provincie stelt besluit over brede school uit” melding gemaakt van een aantal uitspraken gedaan door een woordvoerder van de provincie over oa de Beoordeling bouw- en bestemmingsplannen op milieuaspecten voor de Brede School in Leiderdorp van 06-08-2004.
Omdat deze zaak inmiddels in procedure is en de SP fractie van mening is dat bij dit soort kwetsbare bestemmingen er zeer zorgvuldig gehandeld moet worden stel ik u de onderstaande vragen. Verder hoop ik dat u de beantwoording meeneemt in het besluitvormingstraject zodat de antwoorden nog voor het definitieve besluit beschikbaar zijn.

1. Hebt u kennis genomen van de inhoud van het hier bovengenoemde artikel uit het Leidsch Dagblad?

2. Kent u de Beoordeling bouw- en bestemmingsplannen op milieuaspecten voor de Brede School in Leiderdorp van 06-08-2004?

3. Is de uitspraak van de “provinciewoordvoerder” in het artikel juist dat u de beoordeling zoals genoemd in vraag 2 niet overneemt?
Indien ja, waarom en op basis van welke overwegingen?
Indien nee, waarom heeft de woordvoerder die uitspraak dan gedaan?

4. Is de uitspraak van de “provinciewoordvoerder” in het artikel juist dat de bovengenoemde beoordeling gebaseerd is op onvolledige informatie en achterhaald is?
Indien ja, kunt u aangeven op welke punten de informatie onvolledig is en waarom het advies van 06-08-2004 achterhaald is?
Indien nee, waarom heeft de woordvoerder die uitspraak dan gedaan?

5. Is het correct dat (delen van) beoordelingen van bouw en bestemmingsplannen (waaronder de bovengenoemde) opgesteld door provinciale ambtenaren gelezen kunnen worden als “meningen” zoals ook verwoord door de provinciale woordvoerder in bovengenoemd artikel?
Indien ja, waarom?
Indien nee, waarom heeft de woordvoerder die uitspraak dan gedaan?

6. Deelt u de mening van de SP fractie dat kwetsbare bestemmingen dicht langs een drukke snelweg gezondheidskundig bepaald geen invulling geven aan het begrip goede leefomgevingkwaliteit?
Indien nee, waarom niet?

Toelichting;
In antwoord op schriftelijke vragen van Statenlid Harmes van 25-06-2003 (1821) antwoordde u dat wat als het maximaal vloeroppervlak als kantoorfunctie in Vierzicht is bestemd waarmee in het akoestisch onderzoek is gerekend een worst case scenario is en dat in het bestemmingsplan een ander oppervlak opgenomen kan worden maar dat dit nooit meer dan 40.000 m2 (het worst case scenario) zal zijn.
In het definitief stedenbouwkundig ontwerp Vierzicht uit september 2003, opgesteld in opdracht van de gemeente Leiderdorp, wordt op pagina 31 melding gemaakt van het volgende:
” In het onderzoek is verkeerskundig met een worst case scenario gerekend: circa 60.000 m² BVO toe te voegen kantorenprogramma in de Elisabethhof/Vierzicht.”

7. Bent u op de hoogte van de inhoud van het definitief stedenbouwkundig ontwerp Vierzicht uit september 2003?

8. Hoe verklaart u de toename van circa 20.000 m² waarover in het bovengenoemde ontwerp melding wordt gemaakt?

Toelichting:
Naar alle verwachting komt er in Leiderdorp bij de A4 een vestiging van Ikea. De gemeenteraad staat daar positief tegenover.

9. Is het te verwachten dat de komst van een Ikea naar Leiderdorp extra verkeersbewegingen op de A4 en de geplande parallelweg met zich mee brengt en dus ook een hogere uitstoot van schadelijke stoffen en meer geluidshinder?

10. Bent u voornemens daar alsnog extra onderzoek naar te doen?
Indien nee, waarom niet?

11. Bent u voornemens om de gevolgen uit vraag 8 omtrent de vestiging van een Ikea in Leiderdorp mee te nemen in uw uiteindelijke standpuntbepaling omtrent de locatie van de Brede School?

U bent hier