h

SP Statenfractie presenteert sociale woonvisie

30 november 2004

SP Statenfractie presenteert sociale woonvisie

Meer renoveren en minder slopen, bouw van woningen afstemmen op woonlasten
en de bouw van sociale huurwoningen controleren en handhaven. Dat zijn
enkele aanbevelingen die de SP Statenfractie presenteert in haar Provinciale Sociale Woonvisie als antwoord op de plannen van Gedeputeerde Staten. Volgens de SP is het hard nodig de nieuwe woningnood aan te pakken op een sociale manier en niet op een liberale manier zoals Gedeputeerde Staten in
Zuid-Holland doen in navolging van minister Dekker. In december zullen de
Provinciale Staten besluiten over het woningbouwbeleid van de komende tien
jaar.

De SP fractie kiest bij monde van Statenlid Peter Romijn voor een verhoging van het aantal te bouwen sociale huurwoningen en wil ook dat de provincie de bouwplannen van gemeenten controleert en handhaaft. "Op dit moment heeft Gedeputeerde Staten geen enkel idee hoeveel huurwoningen er in de sociale sector gebouwd worden en worden we steeds afgescheept met nietszeggende antwoorden. Dat moet maar eens afgelopen zijn" Aldus Romijn.
Een andere aanbeveling die de SP doet is dat de bouw van woningen wordt
afgestemd op gefundeerd onderzoek naar de wensen van de huishoudens in onze
provincie.
Daarom moet allereerst de woonbehoefte duidelijk in kaart gebracht worden, en in beeld zijn wat mensen kúnnen betalen aan een woning.Die woonlasten moeten bepalend zijn voor wat er gebouwd wordt de komende jaren.

De alternatieve, sociale woonvisie van de SP levert ook forse kritiek op de
standpunten van het college. Zo wordt het scheefwonen een 'mythe' genoemd en
moet er minder gesloopt worden.
In de commissievergadering van 8 december zal de SP haar visie aan
gedeputeerde van Dijk aanbieden.

Deze visie is hier te lezen.

U bent hier