h

Dagelijks bestuur provincie misleidde volksvertegenwoordiging over zomerhuisjes in Noordwijk

17 december 2004

Dagelijks bestuur provincie misleidde volksvertegenwoordiging over zomerhuisjes in Noordwijk

Opnieuw heeft het statenlid Gerard Harmes schriftelijke vragen gesteld over het omzetten door de gemeente Noordwijk van agrarische grond (bollengrond) naar zomerhuisjes. Twee jaar geleden (28 november 2002) stelde Gerard ook vragen, maar er blijven nog veel vragen onbeantwoord.
Uit dossieronderzoek van provincie en gemeente Noordwijk is bekend geworden dat Gedeputeerde Staten (GS) de Provinciale Staten (PS) met een kluitje het riet in wilde sturen. Het gaat om een terrein van ongeveer 3 hectare op de hoek Kraaierslaan /Duindamseweg in Noordwijk. In die praktijk is een situatie ontstaan, welke in strijd is met het geldende bestemmingsplan “Uitwerkingsplan Duinrand uit 1965”, het Streekplan Zuid-Holland West en het Pact van Teylingen. Ook is er door Noordwijk met VROM geen overleg geweest. Projectontwikkelaar en anderen moeten fors aan de verkoop van grond met chalets verdiend hebben. Zowel in Duitsland als in Nederland verschenen advertenties. In 2002 was Harmes schriftelijk toegezegd dat het bestemmingsplan in 2004 geactualiseerd zou zijn. Een en ander is uitgebleven. Reden voor een nieuwe vragenronde. GS zullen zich moeten verantwoorden.

Er vond met provincie geen overleg plaats. In een notitie hierover aan de gedeputeerde meldt de desbetreffende ambtenaar o.m.: “Ik heb mijn teleurstelling uitgesproken (en kwaadheid). Met een tweetal ambtenaren het vigerende bestemmingsplan nagelopen en geconstateerd dat er geen nieuwe ontwikkelingen meer zijn te verwachten.”
Burgers meldden in 1997 bij de toenmalige gedeputeerde (woonachtig in dezelfde gemeente) dat er op de bollengrond een vijverpartij was aangelegd zonder ontgrondingvergunning en er een bord stond dat er kavels van ongeveer 250 m² te koop waren vanaf f 179.000,- vrij op naam voor chalets. Een ander citaat: ´In die zin zou het nieuwe bestemmingsplan ook het verlengstuk moeten zijn van de planologische afspraken, welke in regionaal verband zijn gemaakt, en welke zijn omschreven in het Pact van Teylingen. In het Pact staan belangrijke afspraken welke moeten leiden tot een duurzaam toekomstperspectief voor de Duin- en Bollenstreek. Een van de afspraken is gericht op het behoud en het versterken van het karakteristieke landschap.´

Voor het gehele verhaal bij de schriftelijke vragen zie de bijvoeging.

U bent hier