h

Verplaatsing AVI slakken Crayenstein-West stil leggen

7 december 2004

Verplaatsing AVI slakken Crayenstein-West stil leggen

De SP fractie in Provinciale Staten heeft aan Gedeputeerde Staten opheldering gevraagd over de verplaatsing van AVI slakken van Stortplaats Crayenstein-West.
AVI slakken zijn een restproduct van de afvalverbranding en kunnen chemische stoffen bevatten. Daarnaast kunnen ze broei veroorzaken en bij rustig weer stoffen verspreiden die luchtwegirritaties tot gevolg hebben. Volgens Europese richtlijnen dient er in dit geval voor de verplaatsing een onderzoek naar het verontreinigd vermogen te worden uitgevoerd.
De provincie laat op dit moment een onderzoek uitvoeren naar de schadelijkheid van de AVI slakken, maar de transporten gaan gewoon door.
SP Statenlid Bart Vermeulen: “Een onderzoek uitvoeren tijdens de afvoer van mogelijk verontreinigende stoffen is onverantwoord. Ik heb de gedeputeerde dan ook gevraagd of hij de transporten stil legt totdat er aan de wettelijke verplichtingen van een onderzoek is voldaan.”

De aanwezigheid van asbest op de stortplaats is ook een punt van zorg van de SP.
Uit een onderzoek uit 1999 blijkt dat het asbest niet in compartimenten is gestort, zodat het nu niet meer te achterhalen is.
Dat kan er toe leiden dat door de verplaatsing van de AVI slakken ook asbestdeeltjes in de lucht vrijkomen en zich ook met de slakken kunnen verplaatsen.
Ook in dit geval had er eerst een onderzoek plaats moeten vinden en loopt mogelijk de gezondheid van burgers en medewerkers van de stortplaats gevaar.

Hieronder staan de schriftelijke vragen:

Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland.

Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 54 reglement van orde.

Onderwerp: Verplaatsing AVI slakken Stortplaats Crayenstein West

Toelichting:

Sinds medio november worden er vanaf de Stortplaats Crayenstein West te Dordrecht AVI Slakken vervoerd naar diverse locaties in het land.
Naar aanleiding van een brief van prof. Dr. L. Reijnders van de Universiteit van Amsterdam en op aandringen van de werkgroep Derde Merwedehaven, heeft de provincie opdracht gegeven tot een onderzoek naar de samenstelling en gevaren van de slakken.
De uitkomsten daarvan worden voor het einde van het jaar verwacht, maar de verplaatsing van de AVI slakken gaat gewoon door.
De SP fractie vindt het onverantwoord als de verbrandingsresiduen in het milieu terecht kunnen komen en maakt zich verder zorgen over de mogelijke verspreiding van asbestdeeltjes. Daarnaast vreest de SP dat verplichte onderzoeken niet zijn uitgevoerd alvorens de afgraving van de AVI slakken is gestart.

1. Hoeveel ton AVI slakken worden er vanaf de stortplaats Crayenstein West afgevoerd?

2. Naar welke locaties worden de slakken afgevoerd en om hoeveel ton gaat het per locatie?

3. Op welke wijze geschiedt het transport van de slakken? (Denk daarbij onder andere aan gesloten stortbakken en voorschriften in de vergunning van Crayenstein West, waaronder 14.1)

Toelichting:

Volgens richtlijn 2000/ 76 EG van het Europees Parlement dient men eerst fysische en chemische tests uit te voeren om het verontreinigend vermogen van verbrandingsresiduen vast te stellen alvorens de methoden van verwijdering of recycling worden vastgesteld.

4. Zijn er in het geval van de bovengenoemde verplaatsing fysische en chemische tests uitgevoerd voor dat de methode van verwijdering is bepaald?
Indien ja, wat waren daar de uitkomsten van?
Indien nee, waarom niet?

5. Bent u voornemens om de verplaatsing van de slakken stil te leggen totdat aan de Europese Richtlijn is voldaan en er tests zijn uitgevoerd?
Indien ja, waarom heeft de verplaatsing dan toch aan kunnen vangen?
Indien nee, waarom niet?

6. Bent u met de SP van mening dat in het geval van de verplaatsing van dit soort schadelijke producten er voor aanvang van de verplaatsing een degelijk onderzoek uitgevoerd dient te worden teneinde de mogelijke schadelijke gevolgen voor mens en milieu tot een minimum te beperken?

Toelichting:

Uit het plan van aanpak verwijdering stortplaats Crayenstein-West, opgesteld in opdracht van Gevudo in september 1999, blijkt dat er 500 ton Asbest op de stortplaats ligt, evenals 16.500 ton asbestcement.
Daarnaast is er volgens het rapport geen gebruik gemaakt van compartimentering, waardoor het totale afvalpakket een zeer heterogeen beeld vertoont en er niet aan te geven is op welke plaats op de stortplaats zich asbest bevind.
In het asbestverwijderingsbesluit is opgenomen dat voor aanvang van eventuele afgraving (zoals nu met de slakken gebeurt) er een inventariserend onderzoek plaats moet vinden als niet bekend is waar het asbest zich bevind.

7. Zijn de conclusies uit het genoemde rapport correct dat er in de stortplaats (in het verleden) geen compartimentering is toegepast?

8. Heeft er een inventariserend onderzoek plaats gevonden naar de locaties waar zich op de stort asbest zou bevinden?
Indien ja, wat was daar de uitkomst van?
Indien nee, waarom niet?

9. Bent u voornemens de afgraving en afvoer van de stort stil te leggen als blijkt dat aan de voorwaarden in het asbestbesluit niet is voldaan?
Indien ja, waarom heeft de afgraving toch aan kunnen vangen?
Indien nee, waarom niet?

10. Is het mogelijk dat door de verplaatsingen van zware vrachtwagens op de stortplaats, die voor de afvoer van de AVI slakken worden gebruikt, de ondergrond van de stortplaats wordt omgewoeld en dat daarbij asbestdeeltjes kunnen vrijkomen die zowel door de lucht, als via de AVI slakken kunnen worden verspreid?

11. Indien ja, bent u met de SP van mening dat hierbij de volksgezondheid in het geding is?

U bent hier