h

Brief aan GS over slechte kwaliteit van het spoor

24 februari 2005

Brief aan GS over slechte kwaliteit van het spoor

Aan het college van Gedeputeerde Staten;

Op 23 en 24 februari werd er in diverse media (oa de Metro van 24-02) aandacht besteed aan het grote risico op gebreken aan het spoor. De berichtgeving is gebaseerd op gegevens van ProRail, de beheerder van het spoor, en aannemer BAM die onlangs een presentatie hield over de kwaliteit van het spoor in het zuiden van de Randstad. Uit die presentatie kwam het beeld naar voren dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan als er niet direct maatregelen genomen worden.
Die maatregelen bestaan onder andere uit het op korte termijn controleren en vervangen van versleten spoorstaven. Op veel plekken in de Randstad zijn volgend BAM al direct reparaties aan het spoor nodig. Gevolg daarvan is dat er waarschijnlijk veel treinen uit gaan vallen.
Voor trajecten waar niet direct met reparaties gestart kan worden, legt ProRail snelheidsbeperkingen op of sluit in het uiterste geval een traject af als dit zoveel gebreken vertoont dat veilig treinverkeer niet langer mogelijk is.

Aangezien het onwaarschijnlijk is dat herstel en controle van al het spoor in het zuidelijk deel van de Randstad op korte termijn gerealiseerd zijn, we in Zuid-Holland te maken hebben met een zeer intensief gebruikt spoornet, er regelmatig transport per spoor plaats vind van gevaarlijke stoffen en uw college een belangrijke rol vervult in de externe veiligheid, verzoek ik u namens de SP fractie het volgende;

Wilt u op een zo kort mogelijke termijn in contact treden met ProRail om de locaties met de meest potentieel gevaarlijke situaties in kaart te brengen, zeker waar het trajecten betreft waar vervoer van gevaarlijke stoffen over plaats vind?

Wilt u de uitkomsten daarvan aan de gemeenten gelegen langs die locaties/ spoortrajecten en de betrokken hulpdiensten doen toekomen om zo een optimale voorbereiding in verband met mogelijke calamiteiten te garanderen?

Wilt u er in uw contacten met de minister op aandringen om alles in het werk te stellen om een zo spoedig mogelijk veilig en betrouwbaar spoorwegennet in het zuidelijk deel van de Randstad te verkrijgen?

Wilt u Provinciale Staten op een zo kort mogelijke termijn van uw activiteiten en vorderingen rond bovengenoemde kwestie op de hoogte brengen?

De SP fractie wil via deze brief haar bezorgdheid over deze kwestie uitspreken en hopen dat u die bezorgdheid deelt en op een voortvarende aanpak uw betrokkenheid in deze kwestie wil tonen.

Met vriendelijke groet,

Bart Vermeulen
SP fractie

U bent hier