h

SP: Bijbaan Franssen bij Roosdom Tijhuis ook ter discussie

24 februari 2005

SP: Bijbaan Franssen bij Roosdom Tijhuis ook ter discussie

Na alle ophef over de bijbanen van de Zuid-Hollandse commissaris der Koningin Jan Franssen bij Deloitte en de raad van toezicht stichting stadion ontwikkeling Den Haag, staat voor de SP statenfractie ook zijn functie bij bouwbedrijf Roosdom Tijhuis ter discussie.
Franssen is daar voorzitter van de raad van commissarissen. Roosdom Tijhuis BV is een van de grootste grondspeculanten van VINEX bouwgrond verspreid door heel Nederland. In 1999 werd de grondportefeuille van Roosdom Tijhuis op 1100 ha bouwgrond geschat (Quote april ’99) en inmiddels ligt de schatting rond de 2000 ha (inclusief opties op bouwgrond).

Naar alle waarschijnlijkheid heeft Roosdom Tijhuis grond in ontwikkeling in Hellevoetsluis en Nesselanden/ Rotterdam. Ook in Oud Beijerland is het bedrijf betrokken bij woningbouw.

SP statenlid Vermeulen wil onder andere weten hoeveel grond Roosdom Tijhuis in bezit of ontwikkeling heeft in Zuid-Holland en hoe Franssen deze nevenfunctie denkt te kunnen combineren met zijn hoofdtaak als Commissaris der Koningin in een provincie met een aantal bouwprojecten waar het bedrijf Roosdom Tijhuis ook bij betrokken is.

Als de antwoorden van Franssen binnen zijn wil de SP een debat in de Staten over de nevenfuncties van de CdK voeren.

hieronder de schriftelijke vragen;

Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland.

Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 54 reglement van orde.

Onderwerp: Nevenfuncties Commissaris der Koningin./ Roosdom Tijhuis

Toelichting:
De nevenfuncties van commissarissen der koningin staan weer volop in de belangstelling.
Mede naar aanleiding van het beruchte artikel in Elsevier van 5 februari 2005 en enkele artikelen in de Haagsche Courant van 19 februari stelt de SP fractie de volgende vragen;

1. Bent u bekend met de inhoud van het artikel “Franssen twijfelt over bijbaan ADO-stadion” van 19 februari in de Haagsche Courant?

Toelichting: In het artikel stelt een provinciaal woordvoerder dat het lidmaatschap van de raad van toezicht van de Stichting Stadionontwikkeling Den Haag als vermelding bij de nevenfuncties op het officiële overzicht voorbarig is.
Verder zou de bijbaan de CdK de mogelijkheid geven om betrokken te zijn bij zaken over de openbare orde en veiligheid rond het stadion.

2. Is de CdK lid van de raad van toezicht stichting stadionontwikkeling Den Haag en staat daar een vergoeding tegenover?
Indien nee, waarom staat de nevenfunctie dan al minimaal sinds augustus 2004 als officiële nevenfunctie van de CdK aangemerkt?

3. Bent u met de SP fractie van mening dat een lidmaatschap van de raad van toezicht stichting stadionontwikkeling Den Haag tot belangenverstrengeling kan leiden in verband met de bevoegdheden van de provincie rond de vergunningverlening?

4. Op welke concrete manier denkt de CdK als lid van de raad van toezicht stichting stadionontwikkeling Den Haag betrokken te kunnen zijn bij zaken als openbare orde en veiligheid (zoals gemeld in het artikel in de HC) terwijl het stadion nog gebouwd (ontwikkeld) moet worden?

Toelichting: Een vergelijking in de Haagsche Courant van 19 februari tussen de werkweken van burgemeester Deetman, CdK Franssen en minister Remkes leerde dat de CdK ongeveer 46 uur aan de hoofdtaak besteed en de minister ongeveer 80 uur. Beiden hebben hetzelfde salaris. Een minister mag geen nevenfuncties hebben.

5. Vind de CdK het huidige salaris, na afweging van de bovengenoemde punten en de extra inkomsten uit zijn nevenfuncties, in verhouding staan tot de inspanning die er voor geleverd moet worden?

De CdK heeft meerdere malen aangegeven dat het aan provinciale staten is om te bepalen of een nevenfunctie wel of niet toelaatbaar is.

6. Bent u met de SP fractie van mening dat provinciale staten hun controlerende taak onmogelijk goed kunnen uitvoeren waar het de controle op de nevenfuncties van de CdK betreft als de gegevens over de inkomsten uit deze nevenfuncties niet verstrekt worden?

7. Waarom heeft de CdK tot op heden geen openheid over zijn neveninkomsten verstrekt, wetende dat minister Remkes een wet Openbaarheid Topinkomens Politieke Ambtsdragers voorbereidt die op een ruime meerderheid in de Tweede kamer kan rekenen?

8. Bent u voornemens om bij aanvaarding van nieuwe nevenfuncties of beëindiging van huidige nevenfuncties daar terstond melding van te doen aan provinciale staten?
Indien nee, waarom niet?

Toelichting: Voor de uitoefening van de taak als Commissaris der Koningin is een dienstauto met chauffeur beschikbaar.

9. Gebruikt de CdK de dienstauto ook voor de uitoefening van zijn nevenfuncties die geen verband met het ambt van de CdK hebben?
Indien ja, waarom en worden de kosten daarvan door de CdK zelf of de desbetreffende instantie waar de nevenfunctie voor vervuld wordt opgebracht?

Toelichting: De CdK is volgens het officiële overzicht Voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Roosdom Tijhuis BV.
Roosdom Tijhuis BV is een van de grootste grondspeculanten van VINEX bouwgrond verspreid door heel Nederland. In 1999 werd de grondportefeuille van Roosdom Tijhuis op 1100 ha bouwgrond geschat (Quote april ’99) en inmiddels is de schatting rond de 2000 ha (inclusief opties op bouwgrond)
Inmiddels heeft Rotij projecten (als onderdeel van Roosdom Tijhuis) een groot deel van haar gronden voor 330 miljoen Euro aan Interpolis Vastgoed verkocht.

10. Sinds wanneer bent u lid van de raad van bestuur van Roosdom Tijhuis en sinds wanneer bent u daar voorzitter van?

11. Welke soort inlichtingen mag u op grond van de integriteitcode wel of niet verstrekken aan Roosdom Tijhuis?

12. Hoeveel ha grond heeft Roosdom Tijhuis op dit moment in Zuid-Holland in bezit of in ontwikkeling en op welke locaties?

13. Hoeveel ha grond had Roosdom Tijhuis in bezit of in ontwikkeling en op welke locaties sinds de datum van de start van uw lidmaatschap van de raad van bestuur van Roosdom Tijhuis als antwoord op vraag 10?

14. Op welke manier meent de CdK deze nevenfunctie te kunnen combineren met zijn hoofdtaak als Commissaris der Koningin in een provincie met veel bouwprojecten waar het bedrijf Roosdom Tijhuis ook bij betrokken is? (antwoord op vraag 12)

U bent hier