h

Kandidaatstelling Provinciale Staten

22 mei 2006

Kandidaatstelling Provinciale Staten

De kandidatencommissie voor de Statenverkiezingen van maart 2007 roept SP leden op om kandidaten aan te melden voor het lidmaatschap van Provinciale Staten. De provincie voert veel taken uit op het terrein van zorg, ruimtelijke ordening en milieu. Veel zaken waar een gemeente te klein voor is, maar het rijk te groot liggen in handen van de provincie.Een sterke SP fractie mag ook daar niet ontbreken.

Leden die zichzelf geschikt achten voor een plaats op de kandidatenlijst voor de komende Statenverkiezingen worden opgeroepen zich te melden. Het staat leden vrij om kandidaten aan te bevelen bij de kandidatencommissie.

Criteria waaraan kandidaten dienen te voldoen zijn;

*SP-lid zijn
*Politiek-strategisch inzicht hebben
*SP-standpunten onderschrijven en deze zowel mondeling als schriftelijk helder kunnen verwoorden
*Beschikken over zelfstandigheid, assertiviteit en inventiviteit
*Capabel zijn om in teamverband te opereren
*De afdrachtregeling onderschrijven

De termijn voor kandidaatstelling loopt van 15 mei tot en met 31 juli.

Brieven dienen gericht te zijn aan:

Gerard Harmes
Groenestein 32
2403 JP Alphen aan den Rijn.

Het verdient aanbeveling om naast de aanmelding ook een motiveringsbrief en een korte levensloop (CV) mee te zenden.

U bent hier