h

Werkbezoek Milieudienst Zuid-Holland Zuid

29 september 2007

Werkbezoek Milieudienst Zuid-Holland Zuid

Gesprek Lies van Aelst met medewerkers van de milieudienst

Op woensdag 26 september 2007 hebben de SP fractieleden Lies van Aelst en Frank Johan Hoogendam, samen met fractiemedewerker Ap de Wit een werkbezoek afgelegd aan de Milieudienst Zuid-Holland Zuid te Dordrecht. Het doel was een kennismaking met de milieudienst en een indruk te krijgen van haar werkzaamheden en de daarbij komende problematiek. De milieudienst Zuid-Holland Zuid is, als een van de eerste milieudiensten, ontstaan in 1973 toen de belangstelling voor milieu en de noodzaak tot regels, controle en handhaving in de samenleving begon op te komen. Vanaf haar ontstaan werkt de milieudienst veelal voor haar aangesloten gemeenten als uitvoerder en handhaver van het door deze gemeenten aangegeven beleid. In de laatste jaren is deze taak uitgebreid met een meer adviserende taak, waarbij men vooral moet denken aan het op verantwoorde wijze invullen van de ruimte, nodig voor wonen, werken, natuur en infrastructuur. Dat deze taak, dankzij de enorme bouwactiviteiten van de laatste 20 – 30 jaar op het terrein van wonen en werken, alsmede de verscherpte regelgeving op het gebied van milieu, veiligheid en duurzaamheid, geen gemakkelijke is spreekt voor zich. Aan de hand van een aantal praktijk voorbeelden werd ons de intensiteit van de problematiek duidelijk gemaakt, met als positieve uitkomst dat er veel goede resultaten te halen en vooral ruimte te winnen valt door met bedrijven mee te denken aan oplossingen voor de geluid, geur en milieu problematiek en deze bedrijven vooral te stimuleren in de richting van innovatieve oplossingen. Als op deze manier de overlastcontouren verkleind worden kunnen niet alleen bedrijven zich, waar nodig en wenselijk, verder ontwikkelen, maar ontstaat door het verbeterde leefklimaat ook ruimte voor wonen en recreëren.

Medewerker Ap de Wit in gesprek

In het kader van de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), die er aan zit te komen hebben we ons laten voorlichten over het waarom van deze nieuwe wet en welke voordelen deze wet de samenleving zou bieden. In het kort zou de wet moeten gaan zorgen voor een verlichting van de administratiedruk voor burgers en bedrijven, een betere dienstverlening door de overheid, kortere procedures en het op elkaar afstemmen van voorschriften en regels. De administratiedruk zal vooral worden verlicht door het samen voegen van de bestaande vier loketten (Bouwen, Brandweer, Milieu en APV (Algemene Politie Verordening) tot een loket, waar men terecht kan voor één totaal aanvraag. De grote uitdaging op dit onderdeel is natuurlijk de integratie van de verschillende kennisterreinen naar een algemeen kennisterrein. Betere dienstverlening zal voor een groot deel komen uit het inzetten van één expert voor de inspectie van alle disciplines. Even als voorbeeld: De inspecteur kijkt niet alleen of een brandwerende deur ook brandwerend is, maar ook of er geen gebruik van asbest is gemaakt, de deur op de juiste plaats op de goede wijze is aangelegd en of de deur niet strijdig is met eventuele locale verordeningen in de APV. In het verleden had men te maken met vier verschillende inspecties en vier verschillende inspecteurs, allemaal met hun eigen formulieren. De tijdwinst die men bij de aanvraag - en handhavingprocedures wil boeken zal voornamelijk moeten worden gevonden in de vroegtijdige afstemming van de vier disciplines en het verbeteren van de digitale systemen, die de dossiers gaan bijhouden. Hierbij zal locale, provinciale en landelijke regel - en wetgeving worden geïntegreerd en op elkaar worden afgestemd. Het afstemmen van regels en voorschriften op elkaar betreft vooral het aanpassen van tegengestelde regels en het opheffen van niet effectieve regels. Zo kan de deur van de grote Kerk te Dordrecht, die 60 cm dik is, geen brandwerende eigenschap worden toegekend omdat er door de leverancier in 1200 AD geen certificaat van brandwerendheid is bijgeleverd, terwijl de brandwerendheid van de deur vermoedelijk ergens tussen de 2 en 3 weken ligt.

Wat de SP betreft lijkt het idee goed, maar blijven enkele vragen over:

1. Het opzetten van een loket voor alle aanvragen zorgt er voor dat er een groot nieuw en vooral duur informatiesysteem moet worden opgebouwd, terwijl slechts 15 % van alle aanvragen meervoudig is.
2. Bij het inzetten van maar één inspecteur wordt erg veel gevraagd van deze persoon. Men moet een uitgebreide kennis hebben van alle disciplines en bovendien op de hoogte zijn van alle wet -en regelgeving op zowel het gemeentelijk niveau als het provinciale en nationale niveau (er zijn wel 140.000 wettelijke bepalingen Nederland). De kans bestaat dat zaken over het hoofd worden gezien.

Alles bij elkaar leverde het werkbezoek een goede bijdrage aan onze kennis met betrekking tot de werking van de Milieudienst en de problemen waarvoor zij gesteld staat.

Frank Johan Hoogendam

U bent hier