h

RijnGouweLijn op doodlopend spoor

5 maart 2008

RijnGouweLijn op doodlopend spoor

De provinciale fracties van D66 en SP zijn geschokt door een reeks aan nieuwe feiten die bekend zijn geworden over de RijnGouweLijn (RGL). Uit onderzoek blijkt dat ook de RGL-West veel duurder is dan aanvankelijk gepland, en dat veel minder reizigers tussen Leiden en Katwijk met de RGL zullen reizen dan tot nu toe aangenomen. SP-statenlid Van der Nat: “Hieruit blijkt opnieuw dat de RGL een miljoenenverslindend prestigeproject is waar weinig mensen op zitten te wachten.” De SP en D66 hebben om opheldering gevraagd bij de provincie. Omdat een flinke reeks feiten van hele verschillende aard is opgedoken, hebben SP en D66 er voor gekozen om hun vragen aan de provincie in vier series vragen te stellen. Zo maakt statenlid Wenneker (D66) zich ernstig zorgen over het budget van de RGL: “Nu blijkt het tekort op het traject tussen Leiden en Katwijk 3 miljoen groter dan eerder werd aangenomen. Als die 3 miljoen ook aan de RGL wordt uitgegeven, gaat dit ten koste van het budget van de bussen. Het busvervoer in de hele provincie lijdt onder de aanleg van de RGL.” De toegenomen kosten blijken uit een onderzoek dat bureau Royal Haskoning heeft uitgevoerd in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Uit dit onderzoek blijkt ook dat het aantal verwachte reizigers nog maar de helft is van het aantal dat in 2002 werd verwacht. Wenneker: “Zo is er geen sprake van hoogwaardig openbaar vervoer.”

Kritiek van de NS
Bij het besluit om de RGL aan te leggen is de provincie erg makkelijk voorbijgegaan aan bezwaren en tegenargumenten. Zo werd een rapport van de Randstedelijke Rekenkamer, waarin werd geadviseerd om pas met de RGL in te stemmen als er meer duidelijkheid was over de financiën, door de meerderheid van Provinciale Staten genegeerd. Nu blijken er toch een aantal problemen terug te komen. Van der Nat (SP) noemt als voorbeeld het contact met de NS: “Al in juli 2007 heeft mijn fractie gewaarschuwd dat de NS last zou krijgen van de RGL. Door de RGL kan de NS geen verbeteringen doorvoeren op het traject Leiden-Utrecht. Die bezwaren zijn indertijd weggewuifd door de gedeputeerde, maar nu heeft de NS de risico’s van de RGL verder uitgezocht. De twee lijnen lijken elkaar vooral in de weg te gaan zitten als een van beiden een flinke vertraging oploopt. Ook eist de NS een schadevergoeding als de aanleg van de RGL al zorgt voor treinvertragingen. Ook daar hebben wij vorig jaar al voor gewaarschuwd, maar ook dat risico heeft de provincie onderschat.”

Lijken
Volgens Wenneker (D66) vallen er nu meer lijken uit de kast. “De provincie Zuid-Holland lijkt een flinke procedurefout te maken. Gedeputeerde Staten vindt het niet nodig om een strategische milieubeoordeling (SMB) te maken van het tracé door de Leidse binnenstad. Volgens jurist Ton de Bruijn is dat juist wettelijk voorgeschreven.” Over dat tracé door de binnenstad is ook weer rumoer ontstaan. Om te kunnen beginnen met de aanleg van de RGL moet Provinciale Staten het streekplan wijzigen. In het ontwerp van die wijziging staat alleen het tracé door de Breestraat ingetekend. SP-er Van der Nat vindt het onbegrijpelijk. “De provincie heeft met Leiden een akkoord gesloten om samen te onderzoeken welk tracé de voorkeur heeft, de Breestraat of het alternatief over de Hooigracht en de Langegracht. Het lijkt een dolksteek in de rug van Leiden dat de provincie ondertussen gewoon doorgaat met het voorbereiden van het tracé in de Breestraat.”

U bent hier