h

SP biedt Gedeputeerde Staten milieurapport aan.

13 mei 2009

SP biedt Gedeputeerde Staten milieurapport aan.

Foto: SP Zuid-Holland / Aanbieden milieurapport

Senden (l) overhandigt rapport aan de commissievoorzitter (m) en gedeputeerde Van Heijningen (r).

Tijdens de provinciale commissievergadering van Groen, Water en Milieu van 12 mei overhandigde SP-statenlid Wiel Senden het SP rapport; 'Industrie kan vijf keer schoner' aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. In september wordt het inhoudelijk besproken. Het rapport is een studie naar de milieuvergunningen van dertien Zuid-Hollandse bedrijven. Een onnodige hoge uitstoot van de grootste vervuilende bedrijven in Zuid-Holland, milieuvergunningen die nog steeds niet op orde zijn en een veel te trage provincie. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het rapport. Tussen eind 2008 en maart 2009 heeft de SP-fractie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland een onderzoek laten verrichten door het ingenieursbureau Mobilisation for the Environment (MOB) naar de stand van de vergunningen van een aantal grote bedrijven met hoge uitstoot in Zuid-Holland.

Van de 13 onderzochte bedrijven blijken er 8 geen actuele milieuvergunning te hebben, die voldoet aan de Europese richtlijn. Van twee bedrijven is dat onduidelijk.

SP-statenlid Wiel Senden: “Het onderzoek laat zien dat er een enorme milieuwinst kan worden geboekt door de vergunningen op orde te brengen. De uitstoot van 30.000 ton zwaveldioxide (SO2) per jaar door de raffinaderijen in de Rijnmond kan met toepassing van de Best Beschikbare Technieken teruggebracht worden tot 5.400 ton per jaar. De raffinaderijen kunnen daarmee 3 tot 6 keer schoner produceren.”

Dertien jaar na het van kracht worden van de Europese IPPC-richtlijn die de uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht moet beperken, verontreinigen een aantal grote bedrijven in de Zuid-Holland de lucht meer dan nodig is.

Door te late actie van de Provincie Zuid-Holland en DCMR zijn de vergunningen niet in lijn met de richtlijn, met als gevolg dat bijvoorbeeld Shell en Esso met 15 jaar oude vergunningen werken.

De SP wil nu dat de vergunningen zo snel mogelijk worden aangepast.

Senden: “Het is onacceptabel dat de bevolking onnodig lang te maken heeft met een veel te hoge mate van vervuiling. De provincie moet er voor zorgen dat uitstoot zo snel mogelijk omlaag gaat.”

Het rapport is hier te downloaden.

U bent hier