h

Statenfracties tegenstander RGL

3 juni 2009

Statenfracties tegenstander RGL

De statenfracties van SP, D66 en Partij voor de Dieren zijn woedend over een verklaring van de overige statenfracties. Die lieten in het Leidsch Dagblad van 3 juni weten dat de RijnGouweLijn (RGL) er sowieso komt. SP, D66 en Partij voor de Dieren vinden dit de verkeerde volgorde: “Er is nog geen democratisch besluit genomen. Alle gemeentes waar nieuwe rails moet worden aangelegd zijn tegen de RGL. Katwijk en Noordwijk proberen nog om Provinciale Staten te overtuigen van alternatieven. Op deze manier wordt, middels een persverklaring, alle discussie bij voorbaat de kop in gedrukt, terwijl Provinciale Staten hier nog niet over gedebatteerd hebben. “Dit is een parodie op democratie”, volgens de partijen
SP en D66 vinden dat de andere partijen nu een verkeerd signaal afgeven. In Katwijk, Noordwijk en Leiden hebben heel veel mensen het idee dat de provincie de RGL toch wel doordramt. Dat idee wordt door de verklaring van CDA, VVD, PvdA, CU-SGP en GL alleen maar versterkt. In de verklaring staat immers dat de RGL er sowieso moet komen. Hiermee ontnemen zij de raden van Katwijk en Noordwijk hun democratische recht van meningsuiting.

De pro-RGLpartijen verwijzen in hun verklaring naar de vele onderzoeken die naar de RGL zijn gedaan. Uit die onderzoeken bleek vooral dat de verwachtingen voor de RGL allerminst rooskleurig zijn. De verwachting voor de tekorten lopen steeds verder op. Het verwachte aantal reizigers is inmiddels met 100% teruggebracht. De verwachtte kostendekkingsgraad is inmiddels teruggebracht naar 50%. Het is nog allerminst zeker of het Rijk ook gaat bijdragen in de kosten.

SP en D66 vinden dat in de gehele besluitvorming over de RGL sprake is van democratisch tekort. In 2007 sprak een ruime meerderheid van de Leidse kiezers zich uit tegen de RGL. Provinciale Staten besloot die duidelijke uitspraak naast zich neer te leggen. Nu de gemeenteraden van Katwijk en Noordwijk zich verzetten gebeurt dit weer, maar dan al op voorhand. In 2008 bleek dat er geen Milieu effect rapportage (MER) voor de RGL-Oost werd uitgevoerd. Dit gebeurde volgens de inmiddels afgetreden gedeputeerde Koop op advies van de landsadvocaat. Dit advies werd echter geheim gehouden.

U bent hier