h

Dit zei de SP over de begroting 2010

12 november 2009

Dit zei de SP over de begroting 2010

Op 11 november werden de algemene beschouwingen gehouden in Provinciale Staten. Namens de SP voerde Eva de Bakker het woord. Zij sprak over de gevolgen van de financiële crisis voor de provincie, verantwoordelijkheid nemen, lef hebben en “nee” durven zeggen. Hieronder volgt de bijdrage zoals is uitgesproken in de eerste termijn van het debat. De provincie zit financieel in een moeilijke periode, want de hele wereld maakt moeilijke financiële tijden door vanwege de crisis. Laten we het 'grote plaatje' niet vergeten: 1 miljard mensen op de wereld lijden honger!
De groep armen wordt alleen maar groter, ook in onze provincie. Want de rekening van de financiële crisis wordt bij de verkeerde groep gelegd en niet bij de échte verantwoordelijken. Hebben we nu geleerd van wat er allemaal is gebeurd? De hebzucht, de grootschaligheid, een afwezige overheid...

In deze tijden moet de provincie “NEE” durven zeggen en prestige projecten af durven blazen! We hebben de verantwoordelijkheid om het geld in te zetten waar het nodig is en niet toekomstige volksvertegenwoordigers en de volgende generatie opzadelen met ellende. Financiële, landschappelijke en maatschappelijke ellende.
“Nee” zeggen dus... De SP denkt dat Gedeputeerde Staten (GS) kunnen leren van gedeputeerde Van der Vondervoort; zij kan standvastig “nee” zeggen, zo heeft ze bewezen met de Provincie Nieuwe Stijl en de Notitie Maatschappelijke Participatie. Het zijn dan niet de onderwerpen waar wij als SP het mee eens zijn, maar het toont aan dat “nee” zeggen weldegelijk kan! Gedeputeerde Van Dijk zou er een voorbeeld aan moeten nemen en “nee” moeten zeggen tegen prestige projecten als de RijnlandRoute en de RijnGouweLijn. Zou dhr. Van Dijk dat durven?

Gedeputeerde Staten moeten niet over de rug van een volgende statenperiode regeren en dat gebeurt nu wel. Als je kijkt naar de investeringen voor wegen, dan zie je dat er t/m 2012 tussen de 64 en 71 miljoen euro per jaar wordt geïnvesteerd. In 2013 is dat ineens 130 miljoen. Een verkeerde keuze volgens de SP. Zeker als het Rijk vanaf dát moment de bezuinigingen in laat gaan.

Daarnaast komt het Openbaar Vervoer er bekaaid vanaf. Er wordt nl bijna 2 keer zoveel geld geïnvesteerd in (wegen) asfalt, dan in OV; 625 miljoen tegen 330 miljoen als je kijkt naar het geld dat de provincie investeert.

In de provincie is altijd gezegd: 'eerst bewegen, dan bouwen'. Uit de stukken blijkt dat er minder gebouwd wordt. Wat betekent dat dan voor het bewegen; voor de RGL en de Rijnlandroute?
Bijvoorbeeld de As Leiden-Katwijk. Vorig jaar werd er nog uitgegaan van 36.000 woningen. Vorige maand sprak men van nog 20.000 woningen. Dat is een vermindering van 45%! Is de wegenbouw nog wel in verhouding met de woningbouw te noemen?
Het mag duidelijk zijn dat de provincie drastisch haar plannen bij moet stellen! Graag een reactie hierop.

De woningbouw wordt keer op keer niet gehaald, met name de minimale 30% sociale woningbouw. Beterschap wordt vaak beloofd, maar komt er zelden van. Daarom komen we met een motie om onze invloed op de woningbouw te verbeteren.

Daarnaast moet in de begroting, met name voor de inwoners van de provincie, duidelijk te zien zijn wat de provincie doet. Dat geldt niet alleen voor het monitoren en sturen op woningbouw, maar voor alle reguliere taken. Daarom een motie om de reguliere taken zichtbaarder te maken.

Een manier om de wegen te ontlasten is meer inzetten op de binnenvaart en personenvervoer over water. De landelijke SP heeft er onlangs een rapport over geschreven. Zuid-Holland heeft wel een beleid voor binnenvaart, maar geen budget. Dat maakt het beleid symbolisch. Hoe gaan GS dit oplossen?
De SP bedoelt dat, zowel met het bouwen van woonwijken, als met het uitgeven van bedrijventerreinen er meer rekening gehouden moet worden met de mogelijkheden van binnenvaart. Kunnen GS ons dit concreet toezeggen?

Bovendien blijkt dat ongeveer de helft van de precariobelasting op de binnenvaart niet wordt geheven. Wat gaan GS daar aan doen? En als men niets gaat doen, waarom staat het dan in de begroting?

Daarnaast is het ons opgevallen dat er dus wél belasting geheven wordt op wegen en vaarwegen, maar níet op helikopters in ons luchtruim. Zijn GS van plan belasting te gaan heffen op helikopters? Want gelijke monniken, gelijke kappen.

De SP heeft het al heel vaak gehad over de muskusrattenvangst. Bij deze dienen we een motie in om te stoppen met de gruwelijke vallen waarbij dieren verdrinken.

De SP is van mening dat we zelf het goede voorbeeld moeten geven in het omgaan met geld. Er moet geen subsidie gegeven meer worden aan instellingen die hun medewerkers een salaris boven de Balkenende-norm betalen. De SP heeft eerder 2 toezeggingen gehad van gedeputeerde Van Heijningen; op de dag na een jaar geleden zeiden GS dat dit punt door diverse portefeuillehouders zou voren worden gebracht en tot uitgangspunt worden verklaard.
In mei van dit jaar zei dhr. Van Heijningen dat er een overzicht zou komen. Uit de media en uit eigen onderzoek blijkt dat de toezeggingen niet zijn nagekomen. Er gaan nog steeds subsidies naar instellingen die salarissen betalen van boven de Balkenende-norm. Waarom is dat? Hoe gaan GS de toezeggingen wel na te komen? En is het nu afgelopen met sluizen van gemeenschapsgeld naar instellingen waar salarissen worden gehanteerd boven de Balkenende-norm?

Ons rapport “Industrie kan 5 keer schoner”van de SP werd op 28 oktober jongstleden door Provinciale Staten besproken met gedeputeerde van Heijningen. De gedeputeerde gaf toe dat volgens de landelijke richtlijnen de milieuvergunningen op 1 oktober 2007 op orde hadden moeten zijn.
Volgens de gedeputeerde wordt er nu hard gewerkt aan actualisatie van de vergunning van Shell, die als voorbeeld kan dienen voor de andere raffinaderijen. “Eind 2010 zijn we klaar”, deelde hij de statenleden mee.
Eind 2009 was volgens ons beter geweest, maar wij zijn desondanks blij met deze toezegging.
Adequate vergunningen van de grote raffinaderijen schelen ca. 40.000 ton minder uitstoot per jaar van zwaveldioxide, stikstofoxiden, fijn stof en koolwaterstoffen in de Rijnmond en omgeving.

Het aankopen van gronden voor de Ecologische Hoofdstructuur gaat gelukkig weer goed. Dat is niet alleen goed nieuws. Want veel agrariërs gooien de handdoek in de ring. Dat is deels is het een gevolg van de crisis, maar een wrange keerzijde die we niet mogen vergeten.

De SP is van mening dat de provincie dus niet alleen moet focussen op economische waarden, maar juist oog moet hebben voor de sociale en culturele gevolgen. Een ander voorbeeld is het verbeteren van de leefomstandigheden in kleine kernen.

Ten slotte de jeugdzorg. We merken dat GS steeds beter gaan luisteren naar de SP en dat doet ons deugt. Op het gebied van tegengaan van de bureaucratie, verbetering van de positie van 18-plussers en de nazorg. De wachtlijsten blijven echter een probleem en dat is niet onverwacht. Wél moet dat probleem transparant weergegeven worden in de begroting en dat is helaas niet het geval. Daarom dient de SP een motie in, om in de commissie Samenleving naar aanleiding van een voorstel van GS tot nieuwe indicatoren te komen.

Bovendien vindt mijn fractie dat de provincie beter rekening kan en moet houden met de groeiende vraag naar jeugdzorg. We lezen dat kinderen en jongeren in 2010 binnen 7 weken de jeugdzorg zullen krijgen die ze nodig hebben. Tegelijkertijd spreekt de provincie over een forse groei van de vraag naar jeugdzorg. De SP zegt echter al lang dat de cijfers die de provincie gebruikt te laag zijn. In een persbericht stelt de provincie dat “wanneer de vraag gelijk blijft, de ambitie kan worden gehaald”. Maar de vraag naar jeugdzorg is al lang heel groot en fluctueert steeds. Een groei van 22% kan dus niet verrassend zijn. Hoe verhouden de ambitie van 7 weken en de grote groei zich tot elkaar?

De kwetsbare groep jongeren zijn van onze politieke keuzes afhankelijk. De SP vindt niet dat we dan van een te laag percentage groei uit mogen gaan. Zijn GS dus bereid om uit te gaan van een grotere groei van de jeugdzorg?

Dan in aansluiting tot eerdere betogen: de aansluiting tussen de opleidingen tot jeugdzorgmedewerkers en de praktijk van de jeugdzorg moet verbeteren. Bij de afgelopen najaarsnota heeft de SP al een voorstel ingediend om voor dit breed gedragen doel een bescheiden budget te maken. We worden echter van het kastje naar de muur gestuurd, van Samenleving naar Economie en weer terug. Daarom wil mijn fractie nu graag de toezegging dat er daadwerkelijk budget is, vanuit de provincie, om de aansluiting te verbeteren.

Daarmee sluit ik deze eerste termijn af. Zorg voor onze jeugd, zadel niet een volgende generatie op met de problemen van déze tijd, toon verantwoordelijkheid en heb lef, het lef om “nee” te zeggen!

U bent hier