h

Milieuvergunningen grote industrie eind 2010 op orde

11 november 2009

Milieuvergunningen grote industrie eind 2010 op orde

Begin 2009 meldde de SP-fractie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland dat dertien jaar na het van kracht worden van de Europese IPPC-richtlijn voor uitstoot naar de lucht een tiental grote bedrijven in Zuid-Holland de lucht meer dan nodig verontreinigen. Vooral de vergunningen van vier grote raffinaderijen van Shell, Esso, BP en Kuwait Petroleum gaan nog steeds niet uit van de Best Beschikbare Technieken zoals voorgeschreven in de IPPC-richtlijn. Het rapport van de SP over de milieuvergunningen werd op 28 oktober jongstleden door Provinciale Staten besproken met gedeputeerde van Heijningen van Milieu. De gedeputeerde gaf toe dat volgens de landelijke richtlijnen de vergunningen op 1 oktober 2007 op orde hadden moeten zijn, maar vroeg om begrip, omdat het om zeer ingewikkelde bedrijfsprocessen gaat bij de raffinaderijen.

Volgens van Heijningen wordt er nu hard gewerkt aan actualisatie van de vergunning van Shell, die als voorbeeld kan dienen voor de andere raffinaderijen. “Eind 2010 zijn we klaar”, zo deelde hij de statenleden mee.

De SP ziet liever dat de vergunningen eind 2009 op orde zijn, maar is verheugd dat de gedeputeerde, in tegenstelling tot eerdere bagatellisering en ontkenning, nu toegeeft dat er wel degelijk een achterstand moet worden ingehaald.

Adequate vergunningen van de grote raffinaderijen schelen ca. 40.000 ton minder uitstoot per jaar van zwaveldioxide, stikstofoxiden, fijn stof en koolwaterstoffen

U bent hier