h

Succes voor SP bij behandeling Provinciale Structuurvisie

5 juli 2010

Succes voor SP bij behandeling Provinciale Structuurvisie

In de Statenvergadering van 2 juli heeft de SP een duidelijk stempel gedrukt op de Provinciale Structuurvisie en de Provinciale Verordening Ruimte.
Zo kreeg de SP steun voor haar amendement om grootschalige uitbreiding van recreatieve indoor-locaties niet in onevenredige mate ten koste te laten gaan van de natuurwaarden en de biodiversiteit. Ook de inzet van de SP om de intensieve veehouderij diervriendelijker te maken, bleek bij veel partijen op sympathie te kunnen rekenen.
“Jammer dat het voorstel het net niet haalde, maar het biedt voldoende aanknopingspunten om het dierenwelzijn nadrukkelijk in te brengen bij de behandeling van de Agenda Landbouw, die in een later stadium alsnog aan de Provinciale Structuurvisie zal worden toegevoegd” aldus Frank Johan Hoogendam, de woordvoerder Ruimtelijke Ordening van de SP Statenfractie. Het hoogtepunt van deze Statenvergadering was echter ons vurige pleidooi iets te doen aan de beperkende maatregelen voor tuinders in het buitengebied. Al sinds 1964 mogen tuinders in het buitengebied hun bedrijf niet groter maken dan 2 hectare.
“Een regeling die wij in principe steunen, omdat ook de SP vindt dat de glastuinbouw hier niet verder moet groeien of op termijn zelfs verdwijnen. Een heel groot nadelig effect van deze regel is echter dat tuinders ook niet kunnen groeien door het bedrijf van een gestopte buurman over te nemen. Hierdoor ontstaat een verrommeling van de kassengebieden doordat deze niet langer worden benut en zelfs in gebruik raken voor het opslaan van caravans” aldus Hoogendam.
Het amendement van de SP wilde voor deze vorm van uitbreiding een uitzondering maken en zo, zonder dat er glas bij komt, toch kassen behouden voor de glastuinbouw. Bedrijven kunnen op die manier weer investeren in hun toekomst en in het verduurzamen van de glastuinbouw. Frank Johan Hoogendam: “Kassen zijn niet alleen maar glas, er werken ook mensen”.

Uiteindelijk bleken vrijwel alle partijen, inclusief de Gedeputeerden Veldhuizen en van Dijk, dit een veelbelovend plan te vinden.
Hoogendam: “Een beetje jammer dat de Gedeputeerde en de partijen als CDA en CU/SGP het niet aandurfden het amendement in deze vorm te steunen en men aandrong op intrekken van het amendement. Omdat Gedeputeerde Veldhuizen nadrukkelijk heeft toegezegd dit plan nader te bestuderen en mee te nemen bij de behandeling van de nota over de glastuinbouw, hebben wij hier uiteindelijk mee ingestemd.”
Als dit allemaal lukt zal het SP voorstel om de glastuinbouw in het buitengebied meer mogelijkheden te geven, uiteindelijk toch in de Provinciale Verordening Ruimte worden opgenomen.

Al met al hebben heeft de SP deze Statenvergadering laten zien dat de partij een serieuze gesprekspartner is als het gaat om het oplossen van problemen rond de glastuinbouw, de intensieve veehouderij, het dierenwelzijn en de bescherming van onze natuur en het open landschap in Zuid-Holland.

U bent hier