h

Voorjaarsnota

29 juni 2011

Voorjaarsnota

Woensdag spraken Provinciale Staten over de voorjaarsnota.
De inbreng van de SP-fractie was relatief kort.
SP-woordvoerder Jerry Snellink: “Omdat de voorjaarsnota nog is opgesteld door het vorige College is het nieuwe beleid daarom nog niet verwerkt in het stuk en ook het coalitieakkoord is nog niet verwerkt in de voorjaarsnota. We kijken daarom vooral uit naar de begroting waarin het college, met daarin ook een SP-gedeputeerde, haar nieuwe plannen bekend maakt.”
De SP heeft verschillende moties gesteund die zijn ingediend tijdens de bespreking van de voorjaarsnota. Zo heeft de fractie een motie gesteund die het College oproept het kabinet te houden aan de afspraken die eerder gemaakt zijn over het aanleggen van natuur. Deze motie is met brede steun aangenomen.
Tevens heeft de fractie twee moties van D66 gesteund die het verhogen van de subsidie voor het Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme en de Sportservice Zuid-Holland tegengaan. De SP is van mening dat er eerst een brede discussie in de Staten gevoerd moet worden over de subsidies voordat deze subsidies verhoogd worden.
De motie van de PvdA om de rentebaten op de motorrijtuigenbelasting terug te geven naar de autobezitters heeft de SP niet gesteund. Dit zou een eenmalige teruggave zijn en een relatief klein bedrag per persoon.
Het College heeft toegezegd de rentebaten te besteden aan verkeer en (openbaar)vervoer in de provincie.

U bent hier