h

Provinciebestuur: voor plezierjacht in Zuid-Holland geen ruimte

20 november 2011

Provinciebestuur: voor plezierjacht in Zuid-Holland geen ruimte

Tijden de vergadering van Provinciale Staten van 9 november j.l. heeft Gedeputeerde Han Weber aangegeven plezierjacht in Zuid-Holland niet toe te staan. De SP fractie in Zuid-Holland is tegen plezierjacht en de verdere uitbreiding van jacht die minister Bleker mogelijk wil maken. Uit de concept natuurwet blijkt dat deze regering plezierjacht op damherten, edelherten, reeën, wilde zwijnen en zelfs sommige beschermde ganzen soorten toe wil staan.
Het Provinciebestuur is het met de SP eens dat dit in Zuid-Holland niet past bij de afspraken in de coalitie en dat Zuid-Holland hier geen vergunningen voor zal geven.

SP Statenlid van Aelst: ‘Het provinciebestuur heeft te kennen gegeven dat met het coalitieakkoord in de hand er in Zuid-Holland geen ruimte is voor plezierjacht. Hiermee is voor eens en voor altijd duidelijk dat het onzalige idee van Bleker in Zuid-Holland geen kans krijgt.’

Als de betreffende wet aan wordt genomen, ligt de verantwoordelijkheid voor het afgeven van jachtvergunningen bij de Provincies.

U bent hier