h

Onderzoek rekenkamer naar subsidies bevat goede leerpunten

29 maart 2012

Onderzoek rekenkamer naar subsidies bevat goede leerpunten

Tijdens de statenvergadering van 28 maart werd het Rekenkamer onderzoek naar de subsidies besproken. Een van de conclusies van de Rekenkamer was dat de provincie Zuid-Holland het in vergelijking met andere provincies beter doet, maar dat ook in Zuid-Holland nog veel ruimte voor verbeteringen is. Zo worden nagenoeg alle subsidies wel gecontroleerd op rechtmatigheid, maar nog niet allemaal op doeltreffendheid. De rekenkamer doet vijf aanbevelingen om het subsidieproces te verbeteren. Gedeputeerde Staten (GS) neemt deze vijf aanbevelingen over en beschouwt deze ook als belangrijke leerpunten. SP-statenlid Jerry Snellink: 'De reactie van GS is de enige juiste. Door de aanbevelingen van de Rekenkamer te omarmen kan het subsidieproces van de provincie Zuid-Holland alleen nog maar verder professionaliseren. En dat is belangrijk, want met gemeenschapsgeld dient goed en doeltreffend om gegaan te worden" De aanbevelingen die de Randstedelijke Rekenkamer doet:
1. Zorg voor een volledig overzicht van de vigerende subsidies, waarin
tenminste de soort subsidie, financiële omvang, startdata van subsidieverlening
en evaluatiedata zijn opgenomen;
2. Geef invulling aan de provinciespecifieke eis tot het publiceren van een
verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de verleende subsidies;
3. Evalueer tenminste één keer per 5 jaar de subsidies op grond van een
verordening en begrotingssubsidies;
4. Voer evaluaties uit waarin wordt nagegaan of de doelen waaraan de subsidie
moet bijdragen, zijn bereikt;
5. Voer evaluaties uit waarin aannemelijk is gemaakt dat de doelen zijn bereikt
en prestaties zijn behaald door de subsidie.

U bent hier