h

Goede plannen voor de jeugdzorg

28 november 2012

Goede plannen voor de jeugdzorg

Geen marktwerking in Zuid-Hollandse jeugdzorg, goede samenwerking voor de 18+ jeugd, aandacht voor kwetsbare jongeren en professionalisering ook op het gebied van sociale media… De SP is zeer te spreken over de plannen voor jeugdzorg. De partij ziet veel van de speerpunten nu terug in het jeugdzorgbeleid.

SP Statenlid Esther Zwaan: 'De provincie voert bijvoorbeeld geen marktwerking in de jeugdzorg door. Hierdoor hoeven zorginstellingen niet met elkaar te concurreren. Ik ben hier blij mee omdat concurrentie altijd ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg en van de werknemers. Denk aan wat we hebben gezien in de thuiszorg'.

Een ander belangrijk punt voor de SP zijn de kwetsbare jongeren. De provincie gaat in regioverband afspraken maken met gemeenten over de ondersteuning van kwetsbare jongeren (bijvoorbeeld tienermoeders en dak- en thuisloze jongeren). Ter ondersteuning kan de provincie daarvoor middelen beschikbaar stellen.

In Zuid-Holland wordt ook ingezet op de ‘dakpanconstructie’; enige tijd voordat een jongere de jeugdzorg verlaat wordt een medewerker van de gemeente betrokken bij de begeleiding van de jongere. In samenwerking met jeugdzorg en bijvoorbeeld de volwassenzorg en de woningbouwcorporatie zal de gemeente dan al vroeg bij de begeleiding van de jongere betrokken zijn.

‘Jongeren die uit de jeugdzorg komen zijn vaak kwetsbaar. Zij kunnen nogal eens de nieuwe verantwoordelijkheden niet aan, die ze erbij krijgen als ze volwassen worden voor de wet. Daardoor is dit ook een grote groep binnen de dak- en thuisloze jongeren. Door de dakpanconstructie hopen we zoveel mogelijk te voorkomen dat jongeren nadat ze de jeugdzorg verlaten in een gat vallen. Natuurlijk moet een jongere er wel aan mee willen werken’, Aldus Zwaan.

De SP fractie vroeg in het kader van de professionalisering van medewerkers aandacht voor het gebruik van sociale media door jongeren en de kennis daarover bij professionals.
Esther Zwaan: “We leven in een maatschappij waar ontwikkelingen op het gebied van sociale media snel gaan. Sociale media spelen een grote rol in het leven van jongeren. Soms ook in negatieve zin, waarvan de facebook moord een dieptepunt is. Het is heel positief dat de Gedeputeerde, op verzoek van de SP, in het overleg gaat met jeugdzorgaanbieders over scholing en daarmee aandacht zal besteden aan dit thema”.

Het beleidskader en het uitvoeringsprogramma worden besproken en vastgesteld tijdens de Provinciale Statenvergadering van 12 december a.s.

U bent hier