h

Actualisering Provinciale Structuurvisie

30 januari 2013

Actualisering Provinciale Structuurvisie

Vandaag werd de Provinciale Structuurvisie geactualiseerd. Deze visie bepaalt samen met een bijbehorende verordening wat waar in onze provincie mag gebeuren, van woningbouw tot natuurgebied. SP-statenlid Jerry Snellink is woordvoerder Ruimtelijke Ordening en behandelde dit onderwerp vandaag in Provinciale Staten: "De structuurvisie is belangrijk om heldere regels te stellen richting gemeenten over wat waar mogelijk is. Zuid-Holland is een volle provincie en we moeten zorgvuldig omgaan met onze schaarse ruimte". Binnen de actualisering waren een aantal opvallende onderwerpen aan de orde. Hieronder een korte toelichting per onderwerp.

Oostvlietpolder
De Leidse Oostvlietpolder is al een langlopend dossier binnen de Provincie. De gemeente vraagt om de polder te bestemmen als groene polder, in de structuurvisie staat op deze plek een regionaal bedrijventerrein gepland. Inmiddels is de regio samen met Leiden op zoek naar alternatieve locaties voor dit bedrijventerrein. Medio mei wordt een besluit verwacht. De SP heeft daarom al eerder gevraagd om - zodra de regio een besluit heeft genomen over een alternatieve locatie - de structuurvisie aan te passen, zodat Leiden op tijd het bestemmingsplan kan aanpassen en de polder binnen afzienbare tijd als groen bestemd kan worden. De gedeputeerde heeft dit toegezegd op de vragen van de SP en aan toegevoegd rond de zomervakantie besluitvorming in Provinciale Staten te voorzien. Reden voor de SP om nog heel even te wachten tot de zomervakantie en besluitvorming in de regio af te wachten, voordat we besluiten gaan nemen rondom de Oostvlietpolder. Snellink: "Het zou de SP een lief ding waard zijn als het dossier Oostvlietpolder in 2013 gesloten kan worden. Met deze toezegging van de gedeputeerde wordt dit mogelijk. We hebben nu goede hoop dat de regio en Leiden er in goed overleg uitkomen en kijken uit naar een besluit door de regio in mei van dit jaar."

Molendijk bij Rhoon
De SP heeft het voorstel van CU&SGP gesteund om de 28 woningen die gepland staan aan de Molendijk te Rhoon te voorkomen. De gemeente wilde hier 28 woningen neerzetten in het groen, hiervoor moest de bebouwingscontour verlegd worden. De SP is van mening dat het verleggen van een contour in het huidige economische tijdsgewricht waarin ontwikkelingen nagenoeg en moeizaam van start gaan niet realistisch is. Ook omdat bij het verleggen van de contour, de provincie niet meer kan sturen op de ontwikkelingen.

Noordse Buurt bij Nieuwkoop
Het project Noordse Buurt heeft de SP in het verleden altijd kritisch gevolgd. Het kassengebied zou gesaneerd worden, zodat de ruimtelijke kwaliteit van het gebied zou toenemen en men kon voldoen aan de kaderrichtlijn water. Om dit alles te betalen, mocht de gemeente van een meerderheid in Provinciale Staten 430 woningen bouwen op een zevental locaties. Inmiddels heeft de economische crisis ervoor gezorgd dat de 430 woningen niet voldoende zijn om het gehele project te betalen. Daarom vroeg de gemeente toestemming om extra woningen te bouwen, maar de provincie heeft hier terecht geen toestemming voor gegeven. De gemeente heeft daarom besloten om de Noordse Buurt organisch te ontwikkelen. Tuinders mogen vrijwillig hun kassen verkopen aan de gemeenten, maar kunnen er ook voor kiezen om te blijven zitten. Daarvoor moest wel de structuurvisie aangepast worden. De SP is voorstander van helderheid richting de tuinders en heeft daarom ingestemd met de aanpassing. Tuinders die mogen blijven, kunnen hun bedrijf voortzetten. Plekken die leegkomen, worden vervolgens agrarisch. Zodoende wordt zoveel mogelijk voldaan aan de kaderrichtlijn water en de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. De SP spreekt wel de hoop uit dat zoveel mogelijk kassen uiteindelijk worden verkocht aan de gemeente, zodat de doelstelling van het project zoveel mogelijk gehaald wordt.

Windmolens
Voorgesteld werd door de PvdA om bij Alphen aan de Rijn en Sliedrecht alsnog windmolens neer te zetten. Eerder werden deze locaties geschrapt door een meerderheid in Provinciale Staten. Ook de SP was tegen deze twee locaties, omdat deze aan de rand van het Groene Hart liggen en een grote ruimtelijke impact hebben.
Snellink: "De SP steunde dit opnieuw ingediende PvdA-voorstel niet, aangezien er geen nieuwe argumenten voor de plaatsing van windmolens waren en we volgen daarom het besluit van Provinciale Staten van vorig jaar."

Uiteindelijk heeft de SP ingestemd met de structuurvisie, net als de rest van Provinciale Staten. Dit is de laatste keer dat de structuurvisie geactualiseerd wordt. Komend jaar wordt het gehele document kritisch tegen het licht gehouden en volledig herschreven. Snellink: "Een logische ontwikkeling volgens de SP, aangezien de crisis en de nieuwe economische ontwikkeling ervoor zorgt dat het onderwerp van ruimtelijke ordening in Nederland fundamenteel is veranderd. Ontwikkelingen zijn veel kleinschaliger van aard en veel plannen en projecten uit het verleden kunnen niet meer gerealiseerd worden. Het schrappen van deze plannen en projecten lukt niet gemakkelijk, omdat hierbij vaak ook de financiële positie van een gemeente onder druk komt te staan. Het schrappen van een project, kan leiden tot een groot verlies op grondposities van een gemeente, wat vervolgens weer leidt tot bezuinigen waar onze inwoners vaak last van hebben."

U bent hier